Burgemeester en wethouders van Albrandswaard maken gelet op de Wet op de ruimtelijke ordening bekend dat ter inzage ligt het besluit tot vaststellen van het Wijzigingsplan Essendael te Rhoon. Het gaat om de bouw van 9 woningen binnen het deelplan “Het Uitzicht fase 2” gelegen in het meest zuidoostelijk plandeel van Essendael.

Kosten verzekerd

Er is een overeenkomst gesloten waarmee de economische uitvoerbaarheid voldoende is verzekerd.

Inzage

Het wijzigingsplan is 6 weken van vrijdag 17 juni tot en met donderdag 28 juli 2022 in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl, planidentificatie nummer: NL.IMRO.0613.WPEssendael-VST1

Beroep

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit gedurende de zes weken termijn van terinzagelegging een schriftelijk, gemotiveerd, beroepschrift indienen. Stuur uw schriftelijk gemotiveerd beroep, als ook een voorlopige voorziening, aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Bij de indiening van een beroep en verzoek om voorlopige voorziening moet griffierecht worden betaald.