Het is bekend dat de Oostmolendijk Ridderkerk niet aan de norm voldoet.  Het is nog niet bekend welke maatregelen getroffen moeten worden. Deze dijk is van groot belang voor de bescherming van het eiland IJsselmonde.

1. Een  waterrobuuste omgeving

 • We gaan de risico’s op overstromingen verkleinen en voldoen aan landelijke normen.
 • We houden in de openbare ruimte rekening met mogelijke overstromingen.
 • Daar waar nodig, passen we die ruimte aan.
 • We zetten een systeem op van compartimenten aan primaire en secundaire dijken om ons te beschermen.
 • We zetten in op bewustwording van onze inwoners om meer zelfredzaam te zijn voor het geval het wel fout gaat.
 • Klimaatbuffers zijn aangelegd met als doel om water te bufferen voor tijden in droogte of om water op te vangen. Bij peilstijgingen van het rivierwater kan het water worden gebufferd.

2. Nieuwbouw die klimaatadaptief wordt opgeleverd

 • We leveren deze woningen waar mogelijk en gewenst zowel energieneutraal als klimaatadaptief (‘klimaatproof’) op.

3. Klimaatadaptief inrichten van stedelijk gebied

 • We gaan straten, plein en parken opnieuw inrichten. Hiermee willen we wateroverlast voorkomen. En zorgen dat dieren en planten meer ruimte krijgen. 
 • We gaan de openbare ruimte klimaatadaptief inrichten.
 • We stimuleren beheerders van bedrijventerreinen om ook die oppervlakten anders in te richten.
 • We stimuleren inwoners om hun eigen tuin van meer groen te voorzien, om een regenton te plaatsen en om riool- van regenbuis te scheiden.

4. Een natuurlijkere waterkringloop

 • We gaan waar mogelijk de verstoorde kringloop herstellen om wateroverlast door extreme buien aan te kunnen.
 • Dit doen wij samen met het waterschap Hollandse Delta

5. Een klimaatbestendig landelijk gebied

 • We gaan ruimte creëren voor activiteiten in het groen.
 • Dit moeten koele plekken worden voor inwoners om te kunnen recreëren.
 • Daarnaast is het gelijk een plek waarbij de biodiversiteit kan worden versterkt en vergroot.

6. Een gezonde leefomgeving

 • We leren om te gaan met de hittestress en maken daarvoor een lokaal hitteplan.
 • Daarnaast onderzoeken we hoe we om kunnen gaan met andere negatieve effecten die ontstaan door klimaatverandering.