De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van de Albrandswaard en is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De raad heeft 3 hoofdtaken:

1. Volksvertegenwoordiging
Om de inwoners goed te vertegenwoordigen hebben de raadsleden contact met inwoners, bedrijven en organisaties. Ook worden inwoners actief uitgenodigd hun mening te laten horen en zelf met ideeën te komen. Zo kunnen de raadsleden alle belangen goed afwegen bij het nemen van besluiten.

2. Bepalen hoofdlijnen beleid
De raad bepaalt op hoofdlijnen het beleid van de gemeente. De raad beslist tijdens de raadsvergaderingen over allerlei onderwerpen die voor de inwoners van de gemeente belangrijk zijn. Plannen kunnen alleen doorgaan als een meerderheid van de raad het ermee eens is. De gemeenteraad beslist ook hoe het geld besteed wordt. De meeste plannen worden voorbereid door het college van burgemeester en wethouders. Maar raadsleden kunnen zelf ook voorstellen indienen, waar de raad vervolgens over stemt.

3. Controleren dagelijks bestuur
De gemeenteraad controleert of burgemeester en wethouders het beleid goed uitvoeren en hun dagelijkse bestuurstaken goed vervullen.

 

Samenstelling

De gemeenteraad bestaat uit 21 leden, verdeeld over 9 politieke partijen (fracties). In het raadsinformatiesysteem vindt u een overzicht van alle raadsleden met contactgegevens.

Declaraties

Wilt u weten waar de fracties geld aan besteden dat ze van de gemeente krijgen om als fractie goed te kunnen functioneren? Ieder jaar leggen fracties hierover verantwoording af.

Klacht indienen

U kunt een klacht indienen over de manier waarop de gemeenteraad, een lid van de gemeenteraad, de griffier of een griffiemedewerker zich tegenover u gedroeg. Hiervoor is er een klachtenregeling(externe link). Een klacht kunt u mondeling of schriftelijk (per brief of e-mail) indienen bij de gemeenteraad:

  • mondeling: via de griffier, telefoonnummer (010) 506 11 00
  • schriftelijk: postbus 1000, 3160 GA Rhoon
  • per e-mail, via de griffier: griffie@albrandswaard.nl

Let op: in de klachtenregeling staat dat u een klacht kunt indienen bij de Nationale ombudsman. De gemeente is echter aangesloten bij de gemeentelijke ombudsman:

De ombudsman houdt 1 keer per maand inloopspreekuur in Het Koetshuis aan de Rijsdijk in Rhoon. Hier kunt u zonder afspraak advies vragen over uw klacht. Kijk voor data van de inloopspreekuren en meer informatie op de website van de gemeentelijke ombudsman(externe link).

Iedereen die niet tevreden is over jeugdhulp of onderwijs in de gemeente kan bij de kinderombudsman terecht, in het bijzonder kinderen, jongeren, ouders en professionals. De kinderombudsman is onafhankelijk, onpartijdig en behandelt klachten over jeugdhulp en onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de kinderombudsman(externe link).