Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend voor de realisatie van 1 woning naast Molendijk 28 Rhoon.

Specifiek wordt de vergunning verleend voor de activiteiten:

  • bouwen (art. 2.1 lid 1a Wabo)
  • planologisch strijdig gebruik (art. 2.1 lid 1c Wabo)

De verleende vergunning ligt samen met de volgende stukken ter inzage:

  • ruimtelijke onderbouwing
  • verklaring van geen bedenkingen (VVGB)
  • besluit hogere waarden Wet geluidhinder

Verklaring van geen bedenkingen (VVGB)

De gemeenteraad heeft op 7 maart 2022 besloten geen bedenkingen te hebben bij deze ontwikkeling. Deze ontwikkeling past niet in het bestemmingsplan. Uit de ruimtelijke onderbouwing blijkt dat het plan niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. Met een VVGB en ruimtelijke onderbouwing kan op basis van artikel 2.12 lid 1 sub a, onder 3, Wabo afgeweken worden van het bestemmingsplan.

Hogere waarden Wet geluidhinder

Bij de vergunning ligt ook een besluit HGW (hogere waarden Wet geluidhinder) ter inzage. De geluidsbelasting door wegverkeerslawaai en industrielawaai op de nieuwbouwwoning overstijgt namelijk de voorkeursgrenswaarden.

Plankosten

Er is geen exploitatieplan vastgesteld, omdat het verhalen van plankosten middels een anterieure overeenkomst anderszins verzekerd is.

Inzien

Vanaf 25 november tot en met 29 december 2022 ligt de omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken ter inzage.

Voor eventuele nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer F. Boussihmad van de gemeente via e-mail F.Boussihmad@bar-organisatie.nl.

Wilt u reageren?

Tegen dit besluit kunt u binnen de beroepstermijn van 6 weken een schriftelijk, gemotiveerd, beroepschrift indienen. De beroepstermijn loopt tot en met 30 december 2022. Het besluit gaat na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. Het enkel instellen van beroep, heeft geen schortende werking op het bestreden besluit. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Rechtbank in Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.