Mag dat zomaar, ergens een windturbines neerzetten?

Nee. Om een windturbine te kunnen plaatsen, moet aan een fors aantal regels en wetten worden voldaan. Zo zijn er bijvoorbeeld regels ten aanzien van veiligheidsvoorschriften, slagschaduw en geluid.

Waarom worden windturbineparken niet gewoon in zee gerealiseerd?

Het Rijk heeft bepaald dat er zowel op land als op zee windparken moeten komen. De bouw en fundering van windturbines op zee is niet eenvoudig en bovendien duurder. Daardoor is het nog niet mogelijk om alle windturbines op zee te plaatsen.

Hoe hoog zijn de windturbines?

De windturbines die de laatste jaren worden geplaatst hebben veelal een mast- of ashoogte van 80 meter of meer. De rotorbladen zijn 40 à 50 meter lang. De rotordiameter is hiermee 80 of 100 meter. De totale hoogte (tiphoogte) kan dus 150 meter zijn.

Op welke afstand moeten de windturbines van woningen staan?

Windturbines moeten op voldoende afstand van huizen staan om geluidsoverlast te voorkomen. Om omwonenden te beschermen bevat milieuwetgeving specifieke regels. Daarin staat dat het geluid van een windturbine bij een woning gemiddeld per jaar niet meer mag zijn dan 47 decibel. Voor de nacht geldt een aparte norm. Dan geldt een norm van maximaal 41 decibel. In de praktijk leidt dit tot afstanden van 400-600 meter.

Wat merken omwonenden de schaduw van windturbines?

Schijnt de zon op de mast en rotorbladen van een windturbine, dan leidt dit tot schaduw, slagschaduw genaamd. In de milieuwetgeving zijn voorschriften opgenomen om hinder door slagschaduw te beperken. Om overlast voor omwonenden te beperken moeten turbines daarom soms stilstaan. De milieuwetgeving schrijft voor dat de hinder van een slagschaduw op een woning niet meer dan 17 dagen per jaar en niet meer dan 20 minuten per dag. Om aan deze norm te voldoen worden windturbines automatisch stilgezet.

Wat zijn de effecten op de gezondheid?

Uit onderzoeken komt geen bewijs voort dat er een direct effect is op de gezondheid. Met andere woorden, er zijn geen wetenschappelijk onderbouwde feiten die gezondheidsschade door windturbines aantonen.

Mensen die dichtbij windturbines wonen, kunnen echter last ervaren van het geluid. Het geluid van windturbines is anders dan van andere bronnen (zoeven en zwiepen). Om deze reden geldt de geluidswetgeving. Geluid, en het ervaren van het geluid, kan leiden tot irritatie en daarmee gezondheidsklachten. Dit kan ontstaan als mensen het gevoel hebben dan de plaatsing van windturbines leidt tot verslechtering van de omgevings- of levenskwaliteit. Uit onderzoeken blijkt dat het wel of niet kunnen zien van de windturbines een rol speelt.

Waarom niet alleen zonnepanelen?

Om de klimaat- en energiedoelstellingen in Nederland te behalen zijn zowel windenergie als zonnepanelen nodig. Windenergie heeft echter minder ruimte nodig. De energieopbrengst van 1 windturbine staat gelijk aan circa 12 voetbalvelden voorgelegd met zonnepanelen.

Waarom staan windturbines soms stil?

Daar kunnen verschillende redenen voor zijn. Als het niet of nauwelijks waait, draait de turbine niet. Als het te hard stormt (vanaf windkracht 10) staan de meeste windturbines uit veiligheidsoverwegingen stil. Ze zijn nog niet allemaal ontworpen voor dergelijke windsnelheden. De meeste, nieuwe windturbines kunnen meer dan 95% van de tijd gewoon draaien als er wind is. Oudere windturbines zullen iets vaker stil staan, omdat er meer onderhoud nodig is.

Hoe lang duurt het om de energie terug te verdienen die nodig is om een windturbine te bouwen en te onderhouden?

Uit onderzoeken in onder andere Duitsland blijkt dat een windturbine de energie die nodig is voor de hele levenscyclus (bouwen, plaatsen, onderhoud, afbreken) in 3 tot 6 maanden terug verdient. De levensduur van een windturbine is 15 tot 20 jaar. In ongeveer diezelfde 6 maanden heeft de turbine ook de uitstoot aan onder andere broeikasgas C02 die nodig is tijdens de hele levenscyclus ‘terugverdiend’, omdat er geen fossiele brandstoffen nodig zijn bij de productie van elektriciteit uit wind. Energiecentrales die werken met kolen of gas blijven CO2 uitstoten.

Windturbines en vogels, gaat dat wel samen?

Windturbines kunnen effect hebben op vogels en vleermuizen. Voordat er een vergunning voor een windpark wordt afgegeven worden de nadelige effecten op beschermde leefgebieden en diersoorten onderzocht en beschreven. Dit vloeit voort uit de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de regels over de Ecologische Hoofdstructuur. Uit rapporten van onder meer het Wereld Natuur Fonds blijkt dat windturbines slechts een klein deel van de vogelslachtoffers veroorzaken die door menselijk handelen om het leven komen. Naar schatting 1 tot 2 procent van het totaal dat door het verkeer wordt getroffen.