Verslag inloopbijeenkomst 3 september 2019

Fivoor (o.a. FPC De Kijvelanden), Antes en de gemeente Albrandswaard hielden op dinsdag 3 september 2019 een inloopbijeenkomst voor inwoners van Albrandswaard. Circa zestig inwoners, met name direct omwonenden, waren hierbij aanwezig.Tijdens de drie gespreksronden gingen de bezoekers, de instellingen en de gemeente met elkaar in gesprek over de thema’s communicatie met de omgeving, communicatie bij incidenten en maatregelen voor een veilige omgeving.De behoefte aan informatie bij incidenten, weten welke doelgroepen de instellingen opnemen en een oplossing om te zorgen dat de loop richting het dorp eruit is, voerden de boventoon.

Vanuit Antes en Fivoor, het OM en de gemeente is in de gesprekken uitgebreid toelichting gegeven op de werkwijze binnen de instellingen en zijn veel vragen uitgebreid beantwoord. In het verslag hebben we in hoofdlijnen opgenomen waar de vragen van de bewoners over gingen en hebben we de punten en suggesties benoemd waar bewoners concreet nog graag reactie op willen krijgen.
Het verslag is een tussenstand en geeft een beeld van de zaken die op dit moment spelen. Daarmee is niet in één keer alles opgelost, maar de inspanning van alle betrokkenen is er nadrukkelijk op gericht om samen te blijven werken aan een prettige en veilige woon- en werkomgeving.

Wie is verantwoordelijk voor de veiligheid?

De burgemeester is verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde in de gemeente Albrandswaard. De Kijvelanden en Antes zijn verantwoordelijkheid voor de veiligheid van hun personeel, cliënten en de omwonenden in en rond de klinieken. De burgemeester heeft vanzelfsprekend aandacht voor de maatschappelijke veiligheid.

Wat is de rol van de gemeente bij terugkeer ex gedetineerde of verlof van gedetineerden?

De burgemeester ontvangt voor een terugkeer of verlof een zogenaamde BIJ melding (Bestuurlijke Informatie Justitiabele) en neemt contact op met het lokale politie team voor een impactanalyse op de openbare orde binnen zijn gemeente.  Wordt een mogelijke impact verwacht dan zal de burgemeester contact opnemen met het OM en eventueel het Ministerie van Veiligheid en Justitie om maatregelen te treffen voor de handhaving van de openbare orde.

Heeft de gemeente overleg met de TBS/FPA/FPK kliniek?

De gemeente heeft al sinds het bestaan van de Kijvelanden (zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau) overleg met als doel om de maatschappelijke veiligheid blijvend te verbeteren. Aan deze overleggen nemen ook politie en brandweer deel en in het bestuurlijke overleg is het Openbaar Ministerie vast lid. Daarnaast heeft de gemeente sinds 2014 overleg met Antes met als doel de maatschappelijke veiligheid verder te verbeteren. Deze, in gemeenteland unieke, overleggen zijn niet incident gericht maar zijn bedoeld om structureel  in gesprek met elkaar te zijn over het gevolg van wat maatregelen en handelingen binnen de klinieken hebben op de omgeving.

Heeft de gemeente contact met andere gemeenten, waaronder de gemeente Zeist, die een TBS/FPA/FPK kliniek hebben binnen hun gemeentegrenzen?

De gemeente Albrandswaard zal voor dit specifieke onderwerp alle gemeenten met een TBS/FPA/FPK kliniek in Nederland benaderen om met elkaar ervaringen en maatregelen te delen en van elkaar te leren.

Weet de gemeente welke groepen patiënten in de TBS/FPA/FPK kliniek verblijven?

De gemeente heeft geen inzicht in de specifieke achtergrond van de cliënten van de TBS/FPA/FPK. Dit is informatie die niet zomaar met de gemeente gedeeld mag worden.

Kan de gemeente inzicht geven in de risicoprofielen en vrijheden die cliënten van de TBS/FPA/FPK hebben?

Het geven van deze inzichten ligt niet in de verantwoordelijk van de gemeente maar bij de klinieken. De klinieken dienen tevens vertrouwelijk om te gaan met cliënt informatie waarbij zij ook gebonden zijn aan wettelijke regels.

Kent de gemeente de aanbevelingen uit de rapporten ‘detentieverloop Michael P’ en ‘lessen uit de casus Michael P’ van de Onderzoeksraad voor Veiligheid?

De inhoud van de rapporten ‘detentieverloop Michael P’ en ‘lessen uit de casus Michael P’  van de Onderzoeksraad voor Veiligheid zijn bekend. Deze rapporten zijn vanzelfsprekend thema in de reguliere overleggen met de Kijvelanden.

Wat is de rol van de gemeente in de omwonendencommissie Kijvelanden en Klankbordgroep Delta?

De commissies worden georganiseerd vanuit de Kijvelanden en Antes zelf. De communicatie vanuit en over deze beide commissies ligt daarom ook bij Kijvelanden en Antes. Zij ondernemen acties om de omwonendencommissie en de klankbordgroep bekend te maken. De gemeente schuift bij de klankbordgroep Delta aan als deelnemer, bij de omwonende commissie Kijvelanden is de gemeente geen deelnemer.

Is er een meldpunt voor melden van overlast/incidenten gerelateerd aan de Kijvelanden en Antes?

Er zijn meerdere plekken waar bewoners hun overlastmeldingen en klachten kwijt kunnen. De politie kan hierover altijd worden gebeld via 0900-8844 (geen spoed) of 112 (wel spoed). Daarnaast is de beveiliging van Antes bereiken via 088-2303847. Bij de gemeente kunnen meldingen gemaakt worden via het reguliere meldingssysteem op de website.

Hoe wordt invulling gegeven aan alarmering van omwonenden over grotere/heftigere problematiek?

Indien er op grond van de handhaving van de openbare orde en veiligheid alarmering gewenst is, wordt dit door de veiligheidsregio/gemeente opgepakt.

Wat kan de gemeente doen om de overlast m.b.t. alcoholgebruik te verminderen?

In 2016 heeft de gemeente op de Albrandswaardsedijk een alcoholvrije zone ingesteld. Dit betekent dat er geen alcohol genuttigd mag worden op straat. Verder staat dit onderwerp op de agenda van de klankbordgroep en heeft de gemeente enkele bijeenkomsten gefaciliteerd om te zoeken naar een oplossing om de overlast omtrent alcoholgebruik te beperken/verminderen. Tot op heden is er (gezamenlijk) nog geen passende oplossing gevonden.

Zijn er bij politie of gemeente incidenten geregistreerd over cliënten van de Kijvelanden?

In de afgelopen jaren zijn er bij de politie en gemeente buiten de tbs-kliniek maar binnen de gemeentegrenzen van Albrandswaard geen incidenten gemeld die aanleiding gaven om de openbare orde te handhaven.

Neemt de gemeente initiatief om een nieuwe overlegvorm te starten tussen Kijvelanden/Antes/omwonenden en de gemeente?

Vanuit de Kijvelanden en Antes worden de omwonenden betrokken middels de omwonendencommissie en de klankbordgroep Delta. De gemeente schuift aan waar mogelijk. Daarnaast worden de bestaande overlegstructuren continu geëvalueerd op eventuele verbeteringen.

Is er op de gemeentelijke website een verwijzing te vinden waar de Kijvelanden en Antes worden genoemd?

De tabblad veiligheid is met de nieuwe vormgeving van de website verloren gegaan. Dit tabblad gaan we terugbrengen en hierin komt onder andere informatie te staan met verwijzingen naar de Kijvelanden en Antes.

Wat zijn de afspraken omtrent de verlofregeling van cliënten van de TBS/FPA/FPK?

De afspraak is dat het verlof van de cliënten niet binnen onze gemeenten grenzen plaatsvindt. De gemeente staat op het standpunt dat hieronder ook het reizen door onze gemeente, naar de verloflocatie,  valt. Fivoor is van mening dat het reizen van cliënten binnen de gemeentegrenzen niet onder de afspraak valt. Fivoor heeft aangegeven dit ook niet te willen wijzigen.    

Begrippenlijst

  • BIJ-regeling: Bestuurlijke Informatie Justitiabelen. Via een BIJ melding krijgt de burgemeester informatie over de aanstaande terugkeer van bepaalde categorieën gedetineerden, met vermelding van het gepleegde delict. Het kan gaan om de definitieve terugkeer of om verlof. Vervolgens kan beoordeeld worden of er als gevolg van deze terugkeer verstoringen van de openbare orde kunnen ontstaan.
  • TBS: terbeschikkingstelling. De rechter kan deze maatregel opleggen aan mensen die een zwaar misdrijf pleegden en daarvoor geheel of gedeeltelijk ‘ontoerekeningsvatbaar’ zijn verklaard.
  • FPK: Forensisch Psychiatrische Kliniek. In de FPK kan iemand worden opgenomen wanneer de patiënt gedragsproblemen met een psychiatrische oorzaak heeft en daardoor in aanraking is gekomen met Justitie. Een opname in de FPK kan met een strafrechtelijke of civielrechtelijke maatregel plaatsvinden. De FPK is onderdeel van Fivoor.
  • FPA: Forensische Psychiatrische Afdeling. Hier worden patiënten behandeld met gedragsproblemen die een psychiatrische oorzaak hebben. Een opname op een forensisch psychiatrische afdeling kan zowel met als zonder een strafrechtelijke maatregel plaatsvinden. Ook vrijwillige opname behoort tot de mogelijkheden.