Burgemeester en wethouders van Albrandswaard maken op grond van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het bestemmingsplan Polder Albrandswaard Zuidoost ongewijzigd is vastgesteld door de gemeenteraad op 13-6-2022.

De gemeente wil met dit bestemmingsplan de realisatie van 3 vrijstaande woningen planologisch toestaan in de Polder Albrandswaard. Deze woningen komen aan de noordzijde van de Albrandswaardsedijk Poortugaal, tegenover de parkeerplaats van de Johannapolder (percelen C1833 en C1857).

Het ontwerpbestemmingsplan lag tot en met 24 maart ter inzage. Hierop zijn geen zienswijzen ontvangen.

Op 13 juni 2022 heeft de gemeenteraad van Albrandswaard besloten het bestemmingsplan vast te stellen. De raad heeft tevens besloten geen exploitatieplan vast te stellen bij dit plan. Afspraken over het verhaal van plankosten, eventuele planschade en de inrichting van de buitenruimte zijn namelijk al vastgelegd in een anterieure overeenkomst met de initiatiefnemer.

Ter inzage

Het bestemmingsplan ligt ter inzage vanaf 17 juni tot en met 28 juli 2022. Het plan en bijbehorende stukken zijn te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (IMRO code: NL.IMRO.0613.BPPAZO-VST1)

Beroep

Belanghebbenden kunnen tot en met 29 juli 2022 beroep instellen bij de Raad van State als zij ook:

  • tijdig een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbestemmingsplan, of;
  • kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat waren een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan in te dienen.

Stuur uw schriftelijk gemotiveerde beroep aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien beroep is ingesteld kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzitter van die afdeling. Het raadsbesluit treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Zonder dit verzoek treedt het bestemmingsplan met ingang van 30 juli 2022 in werking.