Wanneer u een kandidaat vanuit een uitkering in dienst neemt, heeft dat een aantal voordelen. U profileert zich als maatschappelijk verantwoord ondernemer en profiteert eventueel van een aantal financiële voordelen. In sommige gevallen is het mogelijk afspraken te maken over bijvoorbeeld scholing, begeleiding en werken met behoud van uitkering. Onze maatwerkoplossingen zijn vaak een combinatie met landelijke mogelijkheden.

Jobcoaching

Voor werkzoekenden met een (blijvende) afstand tot de arbeidsmarkt die zijn opgenomen in het doelgroepenregister kan job-coaching worden ingezet. Dit houdt in dat werkzoekenden, met name tijdens de plaatsing en het inwerken, bij de werkgever begeleid worden. U wordt door de inzet van een jobcoach ontlast bij het inwerken van de medewerker.

Loonkostensubsidie Participatiewet

Als u een werknemer in dienst neemt die door arbeidsbeperkingen niet in staat is zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen, kan de gemeente u met loonkostensubsidie tegemoetkomen. De hoogte van de loonkostensubsidie is afhankelijk van de loonwaarde van de werknemer op de werkplek. De loonwaarde wordt bepaald door een gecertificeerde loonwaarde-expert. Uw ervaringen met de werknemer spelen daarbij een belangrijke rol. Vervolgens ontvangt u maandelijks de vastgestelde loonkostensubsidie. U vult dit bedrag aan tot het wettelijk minimumloon en keert dit uit aan uw werknemer.

Het loonkostenvoordeel (LKV)

Het LKV is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die 1 of meer werknemers in dienst nemen uit doelgroepen die vaak lastig aan het werk komen. Het gaat vooral om: 

  • oudere werknemers met een uitkering; 
  • werknemers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering; 
  • werknemers met een arbeidsbeperking. 

Er is ook een LKV voor werkgevers die werknemers herplaatsen in een nieuwe of aangepaste functie als deze werknemers arbeidsongeschikt zijn geworden.

Kijk voor meer informatie over het loonkostenvoordeel(externe link) op de website van het UWV.

Het lage inkomensvoordeel (LIV)

Het LIV is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een laag loon. Hierdoor dalen de loonkosten voor de werkgever. De kans op werk voor deze werknemers neemt dan toe. Het recht op en de hoogte van het LIV wordt vastgesteld in het jaar na het kalenderjaar waarover het LIV wordt berekend.

Kijk voor meer informatie over het lage inkomensvoordeel(externe link) op de website van het UWV.

Het jeugd-LIV

Het minimumjeugdloon is per 1 juli 2017 verhoogd. Daardoor heeft u als werkgever meer kosten om werknemers van 18 tot en met 20 jaar in dienst te hebben of te nemen. Met het jeugd-LIV kunt u hiervoor een jaarlijkse tegemoetkoming krijgen.

Kijk voor meer informatie over het jeugd-LIV(externe link) op de website van het UWV.

Proefplaatsing

Heeft u iemand met een uitkering op het oog die u in dienst wilt nemen, maar aarzelt u nog of deze kandidaat werkelijk geschikt is? Dan kunt u mogelijk gebruik maken van de proefplaatsing. De kandidaat werkt bij u met behoud van zijn uitkering. U hoeft gedurende deze periode geen loon te betalen. U kunt dan onderzoeken of de baan en de kandidaat bij elkaar passen. Afhankelijk van de functie en de achtergrond van de kandidaat maakt u met het Werkgeversservicepunt BAR (WSP BAR) verdere afspraken over de duur van de proefplaatsing. Belangrijk is dat u, aansluitend op de proefplaatsing, de kandidaat een regulier dienstverband aanbiedt.

Scholingsvergoeding en/of opleidingsmogelijkheden

Indien u een vacature met een dienstverband uitzet bij het Werkgeversservicepunt BAR (WSP BAR),  zijn er eventueel mogelijkheden voor een scholings- of opleidingsvergoeding. In overleg met de werkgever wordt gezocht naar werkzoekenden met de juiste competenties en kwalificaties voor de vacature. Indien onvoldoende gekwalificeerde kandidaten beschikbaar zijn, kan scholing of opleiding worden ingezet. Deze scholing of opleiding is gericht op het ontwikkelen van competenties van werkzoekenden, zodat zij gematcht kunnen worden met de vacature.

Werkplekaanpassing

Mocht het noodzakelijk zijn om aanpassingen op de werkplek aan te brengen, dan kunnen wij hierover afspraken maken.