Zet uw organisatie of vereniging zich in voor de bevordering van onderwijs, sport, welzijn, jeugd, zorg, gezondheid, cultuur of maatschappelijk werk? Of draagt uw organisatie bij aan het realiseren van gemeentelijke doelstellingen? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Doel van subsidie:

 • Ondersteunen en stimuleren van activiteiten die worden georganiseerd voor inwoners van de gemeente
 • Realiseren van een breed aanbod van voorzieningen voor inwoners.

Subsidievormen

We onderscheiden drie subsidievormen:

 • Waarderingssubsidie: een stimuleringsbijdrage in een activiteit of activiteiten.
 • Budgetsubsidie: een subsidie op grond van vooraf afgesproken producten en prestaties.
 • Investeringssubsidie: een subsidie ter ondersteuning van organisaties die grote(re) investeringen moeten plegen voor de voortgang van hun maatschappelijke activiteiten.

Wat zijn de voorwaarden en regels?

Voorwaarden

Om voor een budgetsubsidie of investeringssubsidie in aanmerking te komen moet een instelling of vereniging aan de volgende algemene voorwaarden voldoen:

 • De instelling of vereniging moet tenminste 2 jaar een zelfstandige instelling of vereniging zonder winstoogmerk zijn.
 • Op het moment van de subsidieaanvraag zijn er minimaal 3 bestuursleden.

Regels

 • Op alle subsidies is de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing.
 • De algemene regels voor de 3 subsidievormen liggen vast in de1e gewijzigde algemene subsidieverordening Albrandswaard 2010 en 1e gewijzigde uitvoeringsregels behorende bij subsidieverordening.
 • In het subsidieregister leest u welke instellingen, stichtingen en verenigingen een subsidie krijgen. Ook ziet u een overzicht van alle (op dat moment) verleende subsidies.
 • Organisaties krijgen niet zomaar een subsidie. Zij leggen achteraf verantwoording aan ons af over hun activiteiten. Pas daarna stellen we het definitieve subsidiebedrag vast. De bedragen die u in het register ziet, zijn dus niet de definitieve bedragen.

Hoe kan ik waarderingssubsidie aanvragen?

Bij waarderingssubsidies gaat het om een genormeerde bijdrage in de kosten van activiteiten. De subsidie is eenmalig of wordt van jaar tot jaar verleend.

Uitgangspunt van het verstrekken van waarderingssubsidies is het stimuleren van activiteiten door vrijwilligers. De subsidie is niet bedoeld om kostendekkend te zijn. De hoogte van de subsidie is gebaseerd op vastgelegde normen.

U kunt uw aanvraag tot € 10.000,00 indienen vanaf 1 april van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar tot en met 6 weken voor de laatste dag van het subsidiejaar.

Er zijn 4 verschillende formulieren voor het aanvragen van waarderingssubsidie. Download het juiste aanvraagformulier, vul dit in, voeg de benodigde documenten toe en stuur dit op.

Aanvraagformulier Waarderingssubsidie Jeugd en jongeren, Veiligheid, Volksgezondheid en maatschappelijke dienstverlening, Wijkleefbaarheid

Aanvraagformulier Waarderingssubsidie Amateurmuziek instrumentaal

Aanvraagformulier Waarderingssubsidie Amateurmuziek vocaal, kunst, (volks) cultuur en evenementen

Aanvraagformulier Waarderingssubsidie Sport

Hoe kan ik budgetsubsidie aanvragen?

Budgetsubsidie is een subsidie voor een professionele instelling (zoals stichtingen en verenigingen), waar voorafgaand afspraken worden gemaakt over de te leveren prestaties. Deze vorm van subsidie worden alleen verstrekt als de activiteiten binnen het gemeentelijke beleid passen.

Er moet een prestatie-en uitvoeringsovereenkomst tot stand komen. In deze overeenkomst staan de activiteiten die verricht moeten worden met daaraan gekoppeld de te leveren producten en prestaties.

De periode waarvoor de gemeente een budgetsubsidie verleent en een prestatie- en uitvoeringsovereenkomst afsluit, is voor meerdere jaren (in principe 4 jaar).

Aanvragen dienen uiterlijk 1 april voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft door ons te zijn ontvangen.

Download het aanvraagformulier, vul dit in, voeg de benodigde documenten toe en stuur dit op.
Aanvraagformulier Budgetsubsidie

Vaststelling budgetsubsidie

Als u van ons een budgetsubsidie van € 10.000,00 of hoger heeft ontvangen, moet u vóór 1 april van het jaar volgend op het boekjaar/de subsidieperiode een aanvraag tot vaststelling indienen. De subsidie wordt per boekjaar vastgesteld.

Download het vaststellingsformulier, vul dit in, voeg de benodigde documenten toe en stuur dit op.

Vaststellingsformulier Budgetsubsidie

Hoe kan ik investeringssubsidie aanvragen?

Investeringssubsidie is een éénmalige subsidie, bedoeld ter ondersteuning van organisaties die grote(re) investeringen moeten plegen voor de voortgang van hun maatschappelijke activiteiten. 

De investeringssubsidie is ervoor om accommodaties voor instellingen, zoals activiteitenruimtes, kantines, kleedkamers en andere onderdelen van accommodaties op te richten of verbeteren. 

Een investering in nieuwbouw of verbouw van een accommodatie wordt alleen verleend als onder andere aan de toegankelijkheidseisen voor mindervaliden wordt voldaan.

Commerciële instellingen komen niet in aanmerking voor subsidie.

Het aanvraagformulier is momenteel niet als downloadbaar bestand beschikbaar.

Vaststelling investeringssubsidie

Als u van ons een investeringssubsidie van € 10.000,00 of hoger heeft ontvangen, moet u vóór 1 april van het jaar volgend op het boekjaar/de subsidieperiode een aanvraag tot vaststelling indienen. De subsidie wordt per boekjaar vastgesteld.

Download het vaststellingsformulier, vul dit in, voeg de benodigde documenten toe en stuur dit op.
Vaststellingsformulier Investeringssubsidie

Hoe wordt mijn subsidie vastgesteld?

 • De maximale subsidie per activiteit wordt in overeenstemming met de subsidieverlening vastgesteld. Producten en prestaties moeten voldoende aantoonbaar en behaald zijn.
 • De gemeente beoordeeld op grond van de bij de aanvraag om subsidievaststelling te overleggen gegevens in hoeverre de overeengekomen prestaties en producten zijn behaald.
 • Wanneer u op basis van de afrekening terug moet betalen, wordt dit bedrag teruggevorderd of verrekend met de subsidie voor een volgend jaar.

Wij nemen binnen 12 weken een besluit nemen op uw aanvraag tot vaststelling. Dit is voor een boekjaar verstrekte budgetsubsidie.

Waar kan ik meer informatie vinden?

Stichting Gemeenschapsfonds Albrandswaard

Stichting Gemeenschapsfonds Albrandswaard heeft als doel mensen en middelen bij elkaar te brengen en daarmee de leefbaarheid in Albrandswaard te verbeteren. Met tijd, betrokkenheid, ideeën en geld realiseert de stichting tal van lokale projecten en initiatieven. Kijk voor meer informatie op de website van Stichting Gemeenschapsfonds Albrandswaard.

DeltaPORT Donatiefonds

Het DeltaPORT Donatiefonds geeft bijdragen aan instellingen zonder winstoogmerk, die actief zijn op het gebied van cultuur, welzijn, sport en toerisme in de directe omgeving van het Rotterdamse haven- en industriegebied. Kijk voor meer informatie op de website van DeltaPORT Donatiefonds.

Waar kan ik terecht met vragen?

Wilt u meer informatie over het subsidiebeleid of de uitvoeringsregels? Stuur dan een e-mail naar Evy Bravenboer via subsidie@bar-organisatie.nl of bel (010) 506 11 11.