De rekenkamercommissie onderzoekt of de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de ambtenaren van de gemeente en de gemeentelijke organisatie op een goede manier hun werk doen. Zij beoordeelt of het gemeentelijk beleid goed is uitgevoerd en het gewenste effect had. Zij onderzoekt daarbij ook of geld goed is besteed.

Onderwerpen

De rekenkamercommissie is onafhankelijk en bepaalt zelf welke onderwerpen zij onderzoekt. Bij het bepalen van het onderwerp gelden de volgende regels:

  • de aanwezigheid van een risico voor de doelmatigheid, de doeltreffendheid en/of de rechtmatigheid;
  • de maatschappelijke relevantie;
  • de kwaliteit van de informatievoorziening aan de raad; het financiële, organisatorische of bestuurlijke belang.

U kunt ook zelf onderwerpen aandragen voor onderzoek. Dit verzoek moet in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • het onderwerp heeft te maken met een activiteit van de gemeente;
  • er zijn meerdere belanghebbenden;
  • u kunt uw verzoek goed motiveren.

Rapporten

Alle rapporten van de rekenkamer zijn openbaar en kunt u vinden in het raadsinformatiesysteem.

Samenstelling

•    De heer drs. J. Verheij (voorzitter)
•    De heer G. Gijzendorffen (secretaris)
•    De heer mr. N. van Eck
•    De heer drs. A.L.C. Leijs
•    Mevrouw M.J. Ravesteyn-Kramer

Contact

Rekenkamercommissie Albrandswaard
Postadres: Postbus 1000, 3160 GA Rhoon
E-mail: griffie@albrandswaard.nl

Is deze pagina naar wens?