Gemeente Albrandswaard werkt samen met 23 buurgemeenten aan de RES voor de regio Rotterdam Den Haag.

Aanbod groter dan de vraag

In onze regio is het potentiële aanbod van restwarmte (vanuit de Rotterdamse haven) en geothermie (warmte uit de aarde) bijna tweemaal zo groot als de warmtevraag. Daarom willen we deze warmte gebruiken voor woningen en bedrijven maar ook met aangrenzende regio’s uitwisselen tegen elektriciteit. Hieraan is in onze regio juist een tekort. Het ligt voor de hand dat in onze regio flink wordt ingezet op een gezamenlijk warmtenet (stadsverwarming). Het gebruik van waterstof of groen gas voor verwarmen van of bedrijfspanden is zeker voor 2030 niet realistisch, omdat het nog niet voldoende voorhanden is.

Regionale bijdrage: zonneweide en windmolens

De gemeente heeft de regie om op lokaal niveau te zorgen dat alle wijken aardgasvrij zijn en dat we in 2050 CO2 neutrale wijken kennen. Dit doen we door gebruik te maken van schone en duurzamere energiebronnen in huis.  Ook in regionaal verband wordt bekeken hoe we naar een CO2 neutrale maatschappij kunnen gaan. Het gaat dan om een bijdrage in de vorm van zonneparken of –weides en windmolens. Bij de uitwerking van de plannen straks worden inwoners, bedrijven en verenigingen nauw betrokken.

Om de wereldwijde klimaatverandering tegen te gaan is in 2015 het Akkoord van Parijs gesloten. De Nederlandse doorvertaling hiervan is het Klimaatakkoord dat in juni 2019 is gepresenteerd. Dit nationale akkoord voorziet dat iedere regio een eigen Regionale Energie Strategie (RES) opstelt. Deze strategie bevat de contouren waarbinnen duurzame energie kan worden opgewekt die haalbaar, betaalbaar, schoon en veilig is. Dit jaar leggen zo’n dertig regio’s in Nederland hun plannen op tafel. De RES 1.0 wordt voor 1 juli 2021 door de gemeenteraden, de algemeen besturen van de waterschappen en de provinciale staten besproken en vastgesteld. De regio bestaat uit 23 gemeenten, waar onder Albrandswaard, Barendrecht, Ridderkerk, vier waterschappen, de provincie Zuid Holland en de energie netwerkbeheerder Tennet.

Acht tot negen procent van nationale opgave

Als regio dragen we ongeveer acht tot negen procent bij aan de nationale opgave. Dit gebeurt met grootschalige wind- en zonne-energie. Daarnaast zetten we in op ca. 0,8 TWh kleinschalige opwek zon- en windenergie op daken van huizenbezitters en woningcorporaties.  Er zijn in de regio nog geen aangewezen locaties voor de uitvoering.

Kijk voor actuele informatie website van Energiestrategie regio Rotterdam Den Haag.

Of schrijf u in voor het magazine Onze Toekomst. U kunt alvast het eerste nummer van januari 2021 lezen.

Hoe ziet het proces eruit?

Inwoners zijn vooralsnog via de volksvertegenwoordigers (de gemeenteraadsleden) betrokken. In de video hieronder legt Ferry Beerepoot het proces uit. Deze video is ook te vinden op de website van RES Rotterdam Den Haag.

Bekijk op de website van RES Rotterdam Den Haag ook het Stappenplan.

Er ligt een concept RES die met de betrokken gemeenten en diverse stakeholders is opgebracht. In oktober 2020 zijn door de raden en de diverse stakeholders hierop ‘wensen en bedenkingen’ geformuleerd.

Op 28 januari 2021 is er het bestuurlijk netwerk energie waar een voorstel voor een tot besluitvormingsproces op de agenda staat. De concept RES gaat dan namelijk de route in om van een concept RES naar een RES 1.0 over te gaan.

Bekijk ook het participatieproces RES Rotterdam Den Haag in beeld.