Park Rhoon wordt opgeknapt. Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met het ontwerp voor de herinrichting van het park. In de plannen voor de toekomst is er ruimte voor spelen, evenementen, het hertenkamp, een hondenlosloopgebied, een bloemen-, bijen- en vlindertuin, zal er een diversiteit aan planten- en bomensoorten zijn en worden paden opgeknapt of nieuw aangelegd.

Basis

De basis van het park is bepaald aan de hand van ideeën, wensen en aanbevelingen vanuit inwoners. De input is opgehaald via een enquête en bewonersbijeenkomsten. Hierop is besloten welke functies een plek krijgen in het park en waar.

Kaart Park van Rhoon
Definitief ontwerp Park Rhoon

Verplaatsen hertenkamp

Het hertenkamp wordt verplaatst naar verderop in het park en meer aan de zijkant. De huidige ligging is onpraktisch. Met de verplaatsing naar de rand is er meer ruimte beschikbaar, die in de toekomst optimaal kan worden benut voor eventuele evenementen, activiteiten of toekomstige wensen.

Hondenlosloopgebied

Het hondenlosloopgebied verhuist naar de kant van De Gaarde. Op deze manier ontstaat er aan de andere kant van het park meer ruimte voor het evenemententerrein. Hoe de inrichting van het losloopgebied eruit komt te zien moet nog nader worden ingevuld. Hier worden bewoners in een later stadium bij betrokken.

Evenementen

Een deel van het park blijft beschikbaar voor evenementen, zoals deze ook in het verleden hebben plaatsgevonden.

Paden

De paden in het park worden deels opgeknapt en deels vervangen door een nieuwe padenstructuur. Er komt een breed hoofdpad in het park dat aansluit op de Sportlaan en de Klepperwei waardoor de veiligheidsdiensten ook in geval van nood het park in kunnen met een wagen.

Geen fietsers

Er komen alleen wandelpaden in het park. Er is bewust voor gekozen om geen fietsers toe te laten. Dit om het een rustige, recreatieve plek in Albrandswaard te kunnen laten zijn.

Uitvoering

Om tot de herinrichting te komen, worden diverse werkzaamheden uitgevoerd. De volgende werkzaamheden staan op de planning:

Werkzaamheden aan de oevers

Aan de oevers worden werkzaamheden uitgevoerd. Een strook van ca. 4 meter breed langs de aan te pakken oevers is vrijgemaakt van begroeiing zoals struiken, planten, hagen en opschot. De beschoeiing achter de Sering, waar het hertenkamp komt, is vervangen door nieuwe beschoeiing. Voor de overige beschoeiing in het park zijn natuurvriendelijke oevers in de plaats gekomen. 

Tweede helft 2020

  • Opknappen en aanpassen van de padenstructuur
  • Verplaatsen van het hertenkamp
  • Aanleg drainage

De werkzaamheden in de tweede helft van 2020 worden gecombineerd met een geplande rioolvervanging in het park en de Sportlaan en de reconstructie van de Sportlaan.

Vanaf 2021 wordt gestart met het planten van nieuwe bomen en struiken en krijgt het hondenlosloopgebied vorm.

Herinrichting Sportlaan

Tegelijkertijd met de herinrichting van het park worden ook de Sportlaan en omgeving opnieuw ingericht. De riolering moet vervangen worden en de rijbaan is aan onderhoud toe. Door de werkzaamheden te combineren is er maar een keer overlast en kunnen we de gehele infrastructuur in een fase uitvoeren.

De Sportlaan wordt straks alleen nog maar toegankelijk voor voetgangers en fietsers. De parkeervakken bij het zwembad komen te vervallen. Bij de Zwaluwenlaan wordt de Sportlaan afgesloten door middel van een klappaal. Alleen hulpdiensten en beheerders van het hertenkamp, de school, de gymzaal en het zwembad kunnen deze route nog gebruiken. Vanaf de gymzaal is het park ook verboden voor fietsers en de bovengenoemde beheerders (met uitzondering van de beheerder van het hertenkamp). Bij de school en het zwembad komen (niet overdekte) fietsenstallingen.

De Sportlaan wordt 3,50 meter breed en voorzien van nieuwe, donkergrijze betonstraatstenen. Aan de Zwaluwenlaan, nabij de Sportlaan, komen 5 parkeervakken om de vervallen parkeerplekken bij het zwembad (deels) te compenseren. Bij het zwembad komen 3 parkeerplaatsen waar de beheerders kunnen parkeren en voor laden en lossen. Deze parkeerplaatsen worden gemaakt van ritterplaten. Dit zijn kunststof panelen met gaten, die worden gevuld met grond en ingezaaid met gras. Hierdoor vallen ze minder op en door de groene uitstraling passen ze goed in de omgeving.

De hekwerken en de beplanting van de school worden aan de zijde van de Sportlaan verwijderd. Hier komen bomen en gras voor terug. Om ruimte te maken voor het planten van bomen wordt het schoolplein langs de Sportlaan kleiner gemaakt waardoor de groenstrook tussen de Sportlaan en het schoolplein breder wordt. Er komen dezelfde bomen als aan de overzijde van de Sportlaan maar dan verspringend. Ook op het schoolplein komen nog enkele bomen. De groenwerkzaamheden worden zowel in het park als in de Sportlaan vanaf 2021 uitgevoerd. Hieronder ziet u de herinrichtingstekening.

herinrichtingstekening Sportlaan

Overlast

De werkzaamheden kunnen niet worden uitgevoerd zonder overlast te veroorzaken. De meeste hinder wordt verwacht in de tweede helft van 2020. De gemeente doet haar best de overlast zoveel mogelijk te beperken en (delen van) het park open te houden.

Hoe verder?

Online participatie

Voor de verdere invulling van het park start de gemeente een online participatietraject. Betrokken bewoners en gebruikers van het park krijgen keuzevoorstellen voor de meer gedetailleerde invulling. Bijvoorbeeld hoe de bloemenperken moeten worden ingevuld, waar er een bankje kan komen, etc. Inwoners worden via de gemeentelijke website en Facebookpagina geïnformeerd wanneer de online participatie wordt opgestart en wat precies de bedoeling is.

Vragen

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met op met projectleider Han de Vlieger via telefoonnummer (010) 506 11 11.