Over de verkiezingen voor Provinciale Staten en waterschappen

Op 20 maart 2019 worden de leden van de provinciale staten tegelijkertijd met de verkiesbare leden van het algemeen bestuur van de waterschappen gekozen.

Provinciale staten

Wat het parlement landelijk doet, doen de Provinciale Staten op lokaal niveau: zij bepalen in hoofdlijnen het beleid van de provincie en controleren de bestuurders (Gedeputeerde Staten) op de uitvoering daarvan. Zij vertegenwoordigen uw belangen. De Provinciale Staten wegen de wensen en belangen van de Zuid-Hollandse burgers en nemen vervolgens een besluit.

Eén van de belangrijkste provinciale taken is de inrichting van de ruimte. De provincie bepaalt in hoofdlijnen of steden en dorpen kunnen uitbreiden, waar bedrijventerreinen en kantorenparken mogen worden aangelegd. Minder bekend is dat de provincie ook zorgt voor een goede bereikbaarheid van de steden, dorpen en het platteland. Denk maar aan de streekbussen en de regiotaxi. Ook zorgt de provincie dat mensen in hun vrije tijd er op uit kunnen door het aanleggen van natuurgebieden, fietsroutes en het subsidiëren van culturele activiteiten als popfestivals of tentoonstellingen.

Een bijzondere bevoegdheid van de Provinciale Staten is het kiezen van de leden van de Eerste Kamer. Dit gebeurt binnen 3 maanden na de verkiezingen voor de Provinciale Staten.

Waterschap

U staat er vast niet dagelijks bij stil, maar u leeft waarschijnlijk enkele meters onder de zeespiegel. Zonder dijken staat een groot deel van Nederland onder water. Dijken zijn dus heel belangrijk voor Nederland. Op de Zuid-Hollandse eilanden beheert het WSHD zo'n 800 kilometer aan dijken, duinen en kades waarvan maar liefst 350 kilometer het water van de grote rivieren en binnenmeren tegenhoudt. Maar dat is niet alles wat het WSHD doet. Het WSHD heeft ook een belangrijke rol in het zuiveren van afvalwater, de zorg voor schoon en voldoende water in Zuid-Holland zuid, de zorg voor veilige wegen en fietspaden buiten de bebouwde kom. Meer informatie vindt u op de website van Waterschap Hollandse Delta.