In het subsidieregister is terug te vinden aan welke organisaties en verenigingen subsidie is verleend en hoeveel.

Met het openbaar subsidieregister is zichtbaar hoe de subsidiestromen lopen. Het subsidieregister wordt aan het eind van ieder kalenderjaar actueel gemaakt.

Overzicht verleende subsidies
Beleidsterrein Organisatie Soort subsidie Soort activiteit Bedrag in €
Integraal veiligheidsbeleid Stichting Welzijn Albrandswaard Budgetsubsidie Verslavingspreventie 10.000,00
Brede School impuls regeling Stichting Welzijn Albrandswaard (Extra) budgetsubsidie Buurtsportcoach en activiteiten 115.933,00
OAB Stichting CJG Rijnmond Budgetsubsidie Zorgcoördinator voorscholen 11.467,00
  Stichting Peuterwerk Albrandswaard Budgetsubsidie Uitvoering dreumesgroepen 10.704,00
  Stichting Peuterwerk Albrandswaard Budgetsubsidie VVE programma Doe Meer Met Bas 12.489,00
  Stichting Peuterwerk Albrandswaard Budgetsubsidie Taaltoets 3F 7.000,00
  Stichting Peuterwerk Albrandswaard Budgetsubsidie Uitbreiding VVE-uren 9.775,00
Volwasseneneducatie Stichting Openbare Bibliotheek AanZet Budgetsubsidie Coördinator basisvoorzieningen 8.160,00
  Stichting Openbare Bibliotheek AanZet Subsidie WEB-gelden 27.017,00
Bibliotheekwerk Stichting Openbare Bibliotheek AanZet Budgetsubsidie Verrichten bibliotheekwerk 192.168,00
Sportbeleid algemeen Gymnastiekvereniging "Albrand" Waarderingssubsidie Stimuleren deelname senioren aan sportactiviteiten 350,00
  Bridgeclub Inn Poortugaal Waarderingssubsidie Stimuleren deelname senioren aan sportactiviteiten 350,00
  E&S Turnsport Rhoon Waarderingssubsidie Stimuleren deelname jeugd aan sportactiviteiten 1.002,00
  Lawn Tennis Club "Rhoon" Waarderingssubsidie Stimuleren deelname jeugd en senioren sportactiviteiten 1.123,00
  Stichting Sportief Albrandswaard Waarderingssubsidie Stimuleren deelname senioren, gehandicapten en overige sportactiviteiten 850,00
  Sportvereniging Rood Wit Albrandswaard Waarderingssubsidie Stimuleren deelname jeugd, senioren en gehandicapten sportactiviteiten 1.324,00
  Watersportvereniging Poortugaal Waarderingssubsidie Vergoeden evenementen en senioren sportactiviteiten 350,00
  Voetbalvereniging Rhoon Waarderingssubsidie Stimuleren deelname jeugd en senioren sportactiviteiten 2.134,00
  Tennisvereniging Poortugaal Waarderingssubsidie Stimuleren deelname jeugd en senioren sportactiviteiten 600,00
  Bridgeclub 'De Stokpaartjes' Waarderingssubsidie Stimuleren deelname senioren aan sportactiviteiten 450,00
  Badmintonclub Portland Waarderingssubsidie Stimuleren deelname jeugd en senioren sportactiviteiten 714,00
  Stichting Welzijn Albrandswaard Budgetsubsidie Maatschappelijk makelaar eerste deel 17.500,00
  Sportvereniging Poortugaal Waarderingssubsidie Stimuleren deelname jeugd aan sportactiviteiten 4.075,00
  Schietvereniging Het Trefpunt Investeringssubsidie Aanschaf elektronische banen 8.368,00
Culturele vorming BigBand Enterprise Waarderingssubsidie Deelname aan muziekevenementen 2.330,00
  Kinderkoor De Regenboog Waarderingssubsidie Deelname aan muziekevenementen 630,00
  Stichting Welzijn Albrandswaard Budgetsubsidie Maatschappelijk makelaar tweede deel 10.000,00
  Harmonievereniging La Bona Futura Waarderingssubsidie Concerten, deelname jeugd aan muziekactiviteiten 6.366,00
  Muziekvereniging Volharding Rhoon Waarderingssubsidie Concerten, deelname (jeugd)leden aan muziekactiviteiten 9.750,00
Vluchtelingen Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland Budgetsubsidie Bieden maatschappelijke begeleiding, coaching 30.065,00
Re-integratieprojecten Stichting Welzijn Albrandswaard Budgetsubsidie Aanpak jeugdwerkloosheid 16.000,00
Peuterwerk algemeen Stichting Peuterwerk Albrandswaard Budgetsubsidie Bieden speelgelegenheid aan peuters 166.387,00
    Budgetsubsidie Stimuleren ontwikkeling kind  
    Budgetsubsidie Signalering onderwijsachterstanden  
  Stichting Peuterwerk Albrandswaard Budgetsubsidie Pedagogisch beleidsmedewerker 12.600,00
Mantelzorgwaardering en pluim Stichting Welzijn Albrandswaard Budgetsubsidie Ouderenactiviteiten en signalerend huisbezoek 45.579,00
Jeugdwerk Stichting Welzijn Albrandswaard Budgetsubsidie Uitvoering jeugd- en jongerenwerk 211.050,00
  Stichting Welzijn Albrandswaard Waarderingssubsidie Huttenbouw 1.350,00
Ouderenwerk Stichting Welzijn Albrandswaard Budgetsubsidie Activiteiten Stichting Welzijn Albrandswaard 237.108,00
Maatschappelijk werk algemeen Stichting De Sociale Basis Budgetsubsidie Bureau Social Raadslieden en Reset 28.649,00
Wet maatschappelijke ondersteuning Stichting Welzijn Albrandswaard Budgetsubsidie Loket Zorg en Welzijn 212.858,00
  Stichting Welzijn Albrandswaard Budgetsubsidie Vrijwilligersschool 10.000,00
  Stichting Welzijn Albrandswaard Budgetsubsidie Informele zorg 83.888,00
  Stichting Welzijn Albrandswaard Budgetsubsidie Ouderenactiviteiten en signalerend huisbezoek 12.750,00
Lokaal preventief jeugd Stichting CJG Rijnmond Budgetsubsidie Aanvullend preventief pakket 82.733,00
  Stichting Enver Budgetsubsidie 'Pak je Kans' 19.983,00
Welzijn in sociale Wijkteams Stichting Welzijn Albrandswaard Budgetsubsidie Wijkteams 52.215,00
Cliëntondersteuning rondom teams MEE Rotterdam Rijnmond Budgetsubsidie Cliëntondersteuning aan kwetsbare mensen met beperking 46.671,00
Volksgezondheid Stichting Slachtofferhulp Nederland, werkgebied Zuidwest Waarderingssubsidie Hulpverlening, preventie, belangenbehartiging slachtoffers 5.559,18
  EHBO Poortugaal Waarderingssubsidie Verzorgen diverse EHBO-cursussen 2.353,00
      Assisteren bij diverse evenementen  
Jeugdgezondheidszorg Stichting CJG Rijnmond Budgetsubsidie Uitvoeren basistaken, huisvesting Rijsdijk 15 Rhoon en Rijksvaccinatieprogramma 671.100,00
Wijkleefbaarheid Buurtpreventievereniging Albrandswaard Waarderingssubsidie Voorkomen, signaleren en melden van overlast 6.750,00
  Huurders- en Belangenvereniging SWC Waarderingssubsidie Stimuleren activiteiten met kerst en oudjaar 100,00
  Bewoners Ghijseland Rhoon Waarderingssubsidie Straatfeest t.b.v. sociale cohesie 100,00

Subsidies zijn toegekend op grond van de 1e gewijzigde Algemene subsidieverordening Albrandswaard 2010 en 1e gewijzigde Uitvoeringsregels 2012 behorende bij subsidieverordening.

Aan het openbaar subsidieregister kunnen geen rechten worden ontleend.

Meer informatie?

Voor meer informatie over het subsidiebeleid kunt u contact opnemen met Evy Bravenboer via telefoonnummer (010) 506 11 11 of via e-mail subsidie@bar-organisatie.nl. Kijk voor meer informatie over het aanvragen van subsidies op de pagina Subsidies aanvragen.