In het subsidieregister is terug te vinden aan welke organisaties en verenigingen subsidie is verleend en hoeveel.

Met het openbaar subsidieregister is zichtbaar hoe de subsidiestromen lopen. Het subsidieregister wordt aan het eind van ieder kalenderjaar actueel gemaakt.

Integraal veiligheidsbeleid Stichting Welzijn Albrandswaard Budgetsubsidie Verslavingspreventie 10.000,00
Brede School impuls regeling Stichting Welzijn Albrandswaard Budgetsubsidie Buurtsportcoach en activiteiten 90.933,00
  Stichting Welzijn Albrandswaard Extra budgetsubsidie Buurtsportcoach 25.000,00
Educatieve Agenda Stichting Peuterwerk Albrandswaard Budgetsubsidie Aanvullende subsidie Peuterwerk 25.000,00
OAB Stichting Peuterwerk Albrandswaard Budgetsubsidie Uitvoering dreumesgroepen 10.494,00
  Stichting Peuterwerk Albrandswaard Budgetsubsidie VVE programma Doe Meer Met Bas 12.244,00
  Stichting CJG Rijnmond Budgetsubsidie Zorgcoördinator voor scholen 11.316,00
Volwasseneneducatie Stichting Openbare Bibliotheek AanZet Budgetsubsidie Coördinator basisvoorzieningen 8.000,00
  Stichting Openbare Bibliotheek AanZet Subsidie WEB-gelden 32.754,00
Bibliotheekwerk Stichting Openbare Bibliotheek AanZet Budgetsubsidie Verrichten bibliotheekwerk 188.400,00
Wijkcentrum Poortugaal Stichting Welzijn Albrandswaard Budgetsubsidie Wijkcentra 21.045,00
Sportbeleid algemeen Bridge Club Bridge-Inn-Poortugaal Waarderingssubsidie Stimuleren deelname senioren aan sportactiviteiten 350,00
  Stichting Sportief Albrandswaard Waarderingssubsidie Stimuleren deelname jeugd, senioren, gehandicapten 850,00
  Gymnastiekvereniging "Albrand" Waarderingssubsidie Stimuleren deelname senioren aan sportactiviteiten 350,00
  Tennisvereniging LTC Rhoon Waarderingssubsidie Stimuleren deelname jeugd en senioren sportactiviteiten 1.118,00
  E&S Turnsport Rhoon Waarderingssubsidie Stimuleren deelname jeugd aan sportactiviteiten 976,00
  Watersportvereniging Poortugaal Waarderingssubsidie Vergoeden evenementen en senioren sportactiviteiten 357,00
  Bridgeclub 'De Stokpaartjes' Waarderingssubsidie Stimuleren deelname senioren aan sportactiviteiten 450,00
  Tennisvereniging Poortugaal Waarderingssubsidie Stimuleren deelname jeugd en senioren sportactiviteiten 600,00
  Vakleerkracht lichamelijke opvoeding Waarderingssubsidie Organiseren sporttoernooi basisscholen 500,00
  Sportvereniging RWA Waarderingssubsidie Stimuleren deelname jeugd en senioren sportactiviteiten 1.310,00
  Voetbal Vereniging Rhoon Waarderingssubsidie Stimuleren deelname jeugd en senioren sportactiviteiten 2.177,00
  Badmintonclub Portland Waarderingssubsidie Stimuleren deelname jeugd en senioren sportactiviteiten 665,00
  Sportvereniging Poortugaal Waarderingssubsidie Stimuleren deelname jeugd aan sportactiviteiten 2.481,00
Culturele vorming BigBand Enterprise Waarderingssubsidie Deelname aan muziekevenementen 2.330,00
  Kinderkoor De Regenboog Waarderingssubsidie Concert 940,00
  Harmonievereniging La Bona Futura Waarderingssubsidie Concerten, deelname jeugd aan muziekactiviteiten 6.191,00
  Gospelkoor Relight Waarderingssubsidie Concerten, deelname jeugd aan muziekactiviteiten 520,00
  Muziekvereniging Volharding Rhoon Waarderingssubsidie Jubileumsubsidie 100-jarig bestaan 1.000,00
  Muziekvereniging Volharding Rhoon Waarderingssubsidie Concerten, deelname (jeugd)leden aan muziekactiviteiten 9.999,00
Vluchtelingen Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland Budgetsubsidie Bieden maatschappelijke begeleiding, coaching 21.215,00
Re-integratieprojecten Stichting Welzijn Albrandswaard Budgetsubsidie Aanpak jeugdwerkloosheid 16.000,00
Peuterwerk algemeen Stichting Peuterwerk Albrandswaard Budgetsubsidie Bieden speelgelegenheid aan peuters 141.935,00
    Budgetsubsidie Stimuleren ontwikkeling kind  
    Budgetsubsidie Signalering onderwijsachterstanden  
  Stichting Peuterwerk Albrandswaard Budgetsubsidie Kindvolgsysteem 14.327,00
  Stichting Peuterwerk Albrandswaard Waarderingssubsidie Jubileumsubsidie 25-jarig bestaan 500,00
Mantelzorgwaardering en pluim Stichting Welzijn Albrandswaard Budgetsubsidie Ouderenactiviteiten en signalerend huisbezoek 45.579,00
Jeugdwerk Stichting Welzijn Albrandswaard Budgetsubsidie Uitvoering jeugd- en jongerenwerk 197.240,00
  Stichting Welzijn Albrandswaard Waarderingssubsidie Huttenbouw 1.330,00
Ouderenwerk Stichting Welzijn Albrandswaard Budgetsubsidie Activiteiten Stichting Welzijn Albrandswaard 232.610,00
Maatschappelijk werk algemeen Stichting Vivenz Budgetsubsidie Bureau Social Raadslieden en Reset 26.511,00
Wet maatschappelijke ondersteuning Stichting Welzijn Albrandswaard Budgetsubsidie Loket Zorg en Welzijn 194.240,00
  Stichting Welzijn Albrandswaard Budgetsubsidie Informele zorg 60.575,00
  Stichting Welzijn Albrandswaard Budgetsubsidie Welzijnarrangementen 21.500,00
  Stichting Welzijn Albrandswaard Budgetsubsidie Vrijwilligersschool 10.000,00
  Stichting Welzijn Albrandswaard Budgetsubsidie Ouderenactiviteiten en signalerend huisbezoek 12.750,00
Lokaal preventief jeugd Stichting CJG Rijnmond Budgetsubsidie Aanvullend preventief pakket 65.584,00
  Stichting Enver Budgetsubsidie 'Pak je Kans' 19.591,00
Welzijn in sociale Wijkteams Stichting Welzijn Albrandswaard Budgetsubsidie Wijkteams 51.185,00
Cliëntondersteuning rondom teams MEE Rotterdam Rijnmond Budgetsubsidie Cliëntondersteuning aan kwetsbare mensen met beperking 55.358,00
Volksgezondheid EHBO Poortugaal Waarderingssubsidie Verzorgen diverse EHBO-cursussen 2.363,54
      Assisteren bij diverse evenementen  
  Stichting Slachtofferhulp Nederland Waarderingssubsidie Hulpverlening, preventie, belangenbehartiging slachtoffers 5.547,74
Jeugdgezondheidszorg Stichting CJG Rijnmond Budgetsubsidie Uitvoeren basistaken, huisvesting Rijsdijk 15 Rhoon en Rijksvaccinatieprogramma 676.400,00
Wijkleefbaarheid Buurtpreventie Albrandswaard Waarderingssubsidie Voorkomen, signaleren en melden van overlast 6.750,00
  Huurders- en Belangenvereniging SWC Waarderingssubsidie Stimuleren activiteiten met kerst en oudjaar 100,00
  Bewoners Landheer Poortugaal Waarderingssubsidie Straatfeest t.b.v. sociale cohesie 100,00
  Bewoners Portus Poortugaal Waarderingssubsidie Straatfeest t.b.v. sociale cohesie 100,00
  Bewoners Zilverdraad Rhoon Waarderingssubsidie Straatfeest t.b.v. sociale cohesie 100,00
  Bewoners Onyxlaan Rhoon Waarderingssubsidie Straatfeest t.b.v. sociale cohesie 100,00
  Bewoners J. van Almondestraat Poortugaal Waarderingssubsidie Straatfeest t.b.v. sociale cohesie 100,00
  Bewoners De Heuvel Poortugaal Waarderingssubsidie Straatfeest t.b.v. sociale cohesie 100,00
  Bewoners P. Groenenboomstraat Rhoon Waarderingssubsidie Straatfeest t.b.v. sociale cohesie 100,00
  Bewoners Rhoon-Noord, diverse straten Waarderingssubsidie Straatfeest Halloween t.b.v. sociale cohesie 100,00
  Bewoners Goudsmid Rhoon Waarderingssubsidie Straatfeest t.b.v. sociale cohesie 100,00
  Bewoners Egge Poortugaal Waarderingssubsidie Straatfeest t.b.v. sociale cohesie 100,00
  Bewoners Lijsterlaan Rhoon Waarderingssubsidie Straatfeest Halloween t.b.v. sociale cohesie 100,00
  Bewoners A. van Roonhof Rhoon Waarderingssubsidie Straatfeest t.b.v. sociale cohesie 100,00

Subsidies zijn toegekend op grond van de 1e gewijzigde Algemene subsidieverordening Albrandswaard 2010 en 1e gewijzigde Uitvoeringsregels 2012 behorende bij subsidieverordening.

Aan het openbaar subsidieregister kunnen geen rechten worden ontleend.

Meer informatie?

Voor meer informatie over het subsidiebeleid of het aanvragen van een formulier kunt u contact opnemen met Ria van Zeijl (coördinator subsidies) via telefoonnummer (010) 506 11 11 of via e-mail: r.v.zeijl@bar-organisatie.nl.