Burgemeester en wethouders van Albrandswaard maken gelet op de Wet op de ruimtelijke ordening bekend dat ter inzage ligt het ontwerpwijzigingsplan Tijsjesdijk 8 te Rhoon, bestaande uit toelichting regels, verbeelding, ruimtelijke onderbouwing. Het gaat om het slopen van de bestaande loods (voormalige zaadhandel) en herinrichten van het perceel Tijsjesdijk 8 en het bouwen van 6 nieuwe vrijstaande woningen.

Door verkeerslawaai zal de geluidsbelasting op de nieuwe woningen in het plangebied niet voldoen aan de voorkeurswaarden voor geluid. Er zullen gevel maatregelen nodig zijn en het college stelt daarom voor deze woningen hogere waarden vast.

Kosten verzekerd

Er is een overeenkomst gesloten waarmee de economische uitvoerbaarheid voldoende is verzekerd.

Besluit milieu effect rapportage (m.e.r.)

Dit plan is geen stedelijk ontwikkelingsproject in de zin van Besluit m.e.r. Daarom is een vormvrije m.e.r. beoordeling niet van toepassing.

Inzage

U kunt het plan van vrijdag 31 december 2021 tot en met donderdag 10 februari 2022 inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl (planidentificatie nummer: NL.IMRO.0613.WPTijsjesdijk8-ONT1).

Zienswijze

Een belanghebbende kan tegen dit ontwerpbesluit gedurende de zes weken termijn van terinzagelegging een schriftelijk, gemotiveerd, reactie indienen. Stuur uw schriftelijk gemotiveerd zienswijze aan: het college van de gemeente Albrandswaard, Postbus 1000, 3160 GA Rhoon. Graag onder vermelding van ‘zaaknummer 366766’ . U kunt uw zienswijze ook digitaal indienen.