Burgemeester en wethouders maken bekend dat, gelet op artikel 2.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de ontwerp-omgevingsvergunning voor de realisatie van 1 woning naast Molendijk 28 in te zien zijn. Bij deze vergunning liggen ook de volgende stukken ter inzage: ruimtelijke onderbouwing, verklaring van geen bedenkingen (VVGB) en ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder.

Verklaring van geen bedenkingen (VVGB)

De gemeenteraad heeft op 7 maart 2022 besloten geen bedenkingen te hebben bij deze ontwikkeling. Deze ontwikkeling past niet in het bestemmingsplan. Uit de ruimtelijke onderbouwing blijkt dat het plan niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. Met een VVGB en ruimtelijke onderbouwing kan op basis van artikel 2.12 lid 1 sub a, onder 3, Wabo afgeweken worden van het bestemmingsplan.

Hogere waarden Wet geluidhinder

Bij de vergunning ligt ook een ontwerpbesluit HGW (hogere waarden Wet geluidhinder) ter inzage. De geluidsbelasting door wegverkeerslawaai en industrielawaai op de nieuwbouwwoning overstijgt namelijk de voorkeursgrenswaarden.

Plankosten

Er wordt geen exploitatieplan vastgesteld, omdat het verhalen van plankosten middels een anterieure overeenkomst anderszins verzekerd is.

Vormvrije M.e.r.-beoordeling

Het college heeft vastgesteld dat er bij dit plan geen omvangrijke negatieve milieueffecten aan de orde zijn die een milieueffectrapportage rechtvaardigen.

Inzien

Vanaf 23 september tot en met 3 november 2022 ligt de ontwerp-omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken ter inzage. De stukken zijn te raadplegen via:

Voor eventuele nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer F. Boussihmad van de gemeente via f.boussihmad@bar-organisatie.nl.

Wilt u reageren?

Uw eventuele zienswijze (reactie) kunt u binnen bovenstaande termijn online indienen via de pagina Ter inzage.

Als u uw zienswijze schriftelijk wil indienen, stuur deze dan binnen de inzagetermijn aan de gemeenteraad, Postbus 1000, 3160 GA Rhoon. Graag onder vermelding van 'Zienswijze omgevingsvergunning Molendijk 28a Rhoon, zaak 488955'.

Voor een mondelinge zienswijze kunt u binnen de inzagetermijn een afspraak maken met de heer B. de Vries via telefoonnummer 010 506 11 11 of via b.d.vries@bar-organisatie.nl. Een schriftelijke reactie heeft echter onze voorkeur.