Welke wet- en regelgeving zijn voor u relevant? En wat betekent het voor u als werkgever? Op welke ondersteuning van Werkgeversservicepunt BAR kunt u rekenen? Via deze website houden we u op de hoogte van de huidige stand van zaken. Voor meer informatie kunt u uiteraard ook contact met ons opnemen.

Participatiewet

De Participatiewet vervangt sinds 1 januari 2015 de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). De Participatiewet moet ervoor zorgen dat meer mensen, met en zonder beperking, werk vinden bij een gewone werkgever.

Extra banen in het kader van de wet banenafspraak (garantiebanen)

In het sociaal akkoord hebben kabinet en sociale partners afgesproken dat er in de periode tot en met 2026 in totaal 125.000 extra banen komen voor mensen met een arbeidsbeperking. Private werkgevers stellen zich garant voor 100.000 extra banen en de overheid (als werkgever) voor nog eens 25.000 extra banen. Deze extra banen zijn bedoeld voor mensen die niet in staat zijn zelfstandig een inkomen op het niveau van het wettelijk minimumloon te verdienen. Deze afgesproken banen worden ook wel ‘garantiebanen’ genoemd.

Quotumwet

De Eerste Kamer heeft eind maart 2015 ingestemd met de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (BQA), ook wel de Quotumwet genoemd. Dit betekent dat uw organisatie vanaf 2017 verplicht kan worden om een bepaald aantal arbeidsbeperkten in dienst te nemen.

Het quotum treedt in werking als bedrijven gezamenlijk onvoldoende extra banen hebben gecreëerd voor arbeidsbeperkten. In 2016 vindt het beoordelingsmoment plaats over het jaar 2015. Als blijkt dat werkgevers in de marktsector in 2015 onvoldoende banen hebben gerealiseerd voor arbeidsbeperkten, wordt het quotum in 2017 voor het eerst geactiveerd. Halen werkgevers in 2015 de banenafspraak wel, maar een jaar later niet, dan kan het quotum een jaar later alsnog in werking treden. Dit geldt ook voor de jaren hierna. In totaal moeten de overheid en de marktsector in 2026 125.000 extra banen voor arbeidsbeperkten hebben gerealiseerd.

Het quotum geldt alleen voor werkgevers met 25 of meer werknemers. Heeft een werkgever op basis van het quotum te weinig arbeidsbeperkten in dienst, dan moet hij een quotumheffing betalen van € 5.000 per niet-vervulde werkplek. In het kennisdocument Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (externe link)vindt u het antwoord op een aantal veelgestelde vragen over de wet.

Ontzorgen en financiële compensatie voor verminderde productiviteit

Het Werkgeversservicepunt BAR maakt het voor u aantrekkelijk om een werknemer met een arbeidsbeperking in dienst te nemen of bij u te detacheren (zowel individuele detachering als groepsdetachering). Zo kunnen we voor u voorzieningen en begeleiding organiseren om u maximaal te ontzorgen. Verder bieden we een gratis bedrijfsscan waarmee we u helpen om elementaire taken op te sporen die goed kunnen worden uitgevoerd door een kandidaat uit de doelgroep. Ook is er een financiële compensatie mogelijk voor de verminderde productiviteit (de zogenaamde ‘loonwaarde’) van kandidaten. Hoe lager de loonwaarde, hoe hoger uw subsidie.

Welke kandidaten komen in aanmerking?

De baanafspraken zijn bedoeld voor mensen die graag willen werken maar door hun beperking niet in staat zijn om zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen. In het doelgroepregister staan de gegevens van mensen die onder de banenafspraak vallen. UWV beheert dit register. Onder de doelgroep van de banenafspraak vallen:

 • mensen in de Wajong die kunnen werken;
 • mensen met een WSW-indicatie;
 • mensen met een WIW-baan;
 • mensen met een ID-baan;
 • mensen die onder de Participatiewet vallen, en van wie UWV op verzoek van de gemeente vaststelt dat zij niet 100% van het wettelijk minimumloon kunnen verdienen.

Doelgroepverklaring aanvragen?

Als werkgever kunt u de doelgroepverklaring niet voor uw werknemer aanvragen. Uw werknemer kan zelf een doelgroepverklaring aanvragen door te bellen met UWV Telefoon Werknemers(externe link).
De werknemer kan ons machtigen de doelgroepverklaring rechtstreeks naar u te sturen. Dat kan met het formulier Machtiging doelgroepverklaring(externe link) op de website van het UWV.
 
Lees meer over de doelgroepverklaring op de website van het UWV(externe link).

Hoe ondersteunen wij u als werkgever?

In de arbeidsmarktregio Rijnmond helpen wij u als werkgever graag bij het bieden van kansen aan mensen met een beperking. Wij gaan graag met u in gesprek en kunnen u helpen met een gratis bedrijfsscan. Hiermee krijgt u inzicht over de mogelijkheden die u heeft en kunt benutten. Als u vervolgens aan de slag wilt bieden wij u drie arrangementen waar u uit kunt kiezen:

 1. Loondienst: u neemt iemand uit de doelgroep zelf in dienst
 2. Individuele detachering: u leent iemand in uit de doelgroep
 3. Groepsdetachering: u besteedt werk uit dat wordt uitgevoerd door mensen uit de doelgroep

 
Binnen elk van deze arrangementen is er een rijk aanbod aan ondersteuning zoals:

 • Een vast contactpersoon voor werkgevers (kosteloos)
 • Loonwaardemeting binnen landelijk vastgestelde kaders (kosteloos)
 • Mogelijkheid van een proefplaatsing (kosteloos)
 • No risk polis 
 • Jobcoaching (intern of extern)
 • Benodigde werkplekaanpassingen
 • Tijdelijke premiekorting (afhankelijk van de kandidaat)
 • Voorschakelen van kandidaat (jobfit maken)

Vragen?

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.