Burgemeester Hans Wagner heeft maandag 7 januari 2019 tijdens de nieuwjaarsreceptie in Abel Tasman zijn nieuwjaarstoespraak gehouden.

Geachte inwoners en genodigden,
welkom op onze nieuwjaarbijeenkomst. Dit keer niet op het gemeentehuis; maar bij Abel-Tasman.

Zoals gebruikelijk wil ik beginnen met een korte terugblik op de jaarwisseling.
In eerste instantie leek oud en nieuw zonder grote incidenten te zijn verlopen. Helaas werden we iets later in de nacht opgeschrikt door de brand in ’t Veerhuys. De schade die daarbij is ontstaan, is zo groot dat er geen activiteiten meer mogelijk zijn in het partycentrum.
Ik heb inmiddels gesproken met de heer Singh - de ondernemer van ’t Veerhuys - en aangegeven dat we hem vanuit de gemeente daar waar mogelijk is, graag willen helpen bij de herstart van zijn bedrijf. Het is voor hem een grote klap en dat is het ook voor onze gemeenschap.

Hoewel er dus verder niets noemenswaardigs is voorgevallen, is er wel weer schade ontstaan door brandstichtingen en vernielingen. De precieze omvang daarvan wordt op dit moment geïnventariseerd.
Maar het is en blijft voor mij onverteerbaar dat een jaarwisseling kennelijk met vernielingen en gewonden gepaard moet gaan. Ook het feit dat hulpdiensten worden belaagd en bestookt met vuurwerk is ontoelaatbaar. Gelukkig is dat in Albrandswaard niet gebeurd, maar wel weer in onze regio en ook landelijk.

De wijze waarop wij oud en nieuw in Nederland vieren moet volgens mij grondig op de schop. Het draait tenslotte om het samen vieren van het nieuwe jaar en niet om massale vernielingen en vechtpartijen waarbij gewonden en zelfs doden vallen. Oud en nieuw wordt zo letterlijk ‘explosief’. Dat kan zo niet doorgaan.

Ik wil dan ook hierbij een oproep doen aan iedereen: maak van oud en nieuw weer een gezellig straat- buurt- of wijkfeest. Steek vuurwerk gezamenlijk af; op een gecontroleerde en veilige manier, binnen het toegestane tijdvenster en met oog voor de veiligheid van mens en dier. De wet en regelgeving over het consumentenvuurwerk zou dan ook wat mij betreft moeten worden afgestemd op gecontroleerde buurt- en wijkactiviteiten.
Volgens mij kunnen inwoners er zo met elkaar weer een leuk feest van maken. Dat lukt immers ook tijdens de vele buurt bbq’s of de jaarlijkse kerstbomenoptocht in Rhoon Noord. Voorbeelden van samen organiseren en met elkaar vieren zijn er de rest van het jaar genoeg in onze gemeente. Volgens mij moet dat dan ook lukken met oud en nieuw.

Waar ik ook dit jaar niet aan voorbij wil gaan, is de enorme inzet van iedereen die heeft gewerkt aan de voorbereiding van en tijdens de jaarwisseling; brandweer, politie, ambulancediensten en vanuit de gemeente: BOA’s en ambtenaren. Ik wil jullie bij dezen hartelijk bedanken. Dank ook aan de gemeentelijke buitendienst die op 1 januari meteen aan het opruimen was. En natuurlijk veel dank aan de buurtpreventie die ons heeft geholpen bij de voorbereidingen en die ook weer paraat was met verkeersregelaars tijdens de brand in ’t Veerhuys.

Dames en heren, veiligheid kent vele facetten. Vanuit mijn verantwoordelijkheid voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid kan ik u vertellen dat we nog steeds in een relatief veilige gemeente wonen. Het vijf jaar geleden ingezette beleid blijft zijn vruchten afwerpen. Onze misdaadcijfers zijn voor het vijfde jaar op rij gedaald, zo blijkt uit de eerste voorlopige cijfers over 2018. Dat doen politie, BOA’s en ik niet alleen. Het sterkste ‘wapen’ daarbij is onze gemeenschap, onze inwoners, u dus. Dat krijg je samen voor elkaar.

De kracht zit ‘m in uw - ons aller – alertheid. Het zit ook in de actieve buurtcomités en de alerte en aanwezige buurtpreventie. Dat alles in combinatie met het handig en tijdig inzetten van de BOA’s en private beveiligingsdiensten en de juiste flexibele opschaling van onze politie: een goed basisteam en een voortreffelijke groep wijkagenten. Belangrijk zijn ook de talrijke preventieacties die we ieder jaar weer organiseren; deze houden u, ons en onze ketenpartners scherp.

Daarnaast kunnen we met onze jaarplannen snel inspelen op veranderende omstandigheden. Op basis van input - niet alleen van politie, ambtenaren en BOA’s - maar vooral en juist ook uit de gemeenschap.
Buurtpreventie, buurtcomités, de kinderraad in Portland, de klankbordgroep omwonenden van Delta en de vele overleggen met verenigingen, ondernemers en individuele inwoners leveren gevraagd maar vaak juist ook ongevraagd input. Ook in de door ons georganiseerde buurTenten in de wijken horen we wat er leeft op het gebied van veiligheid. Vaak kunnen we daar ook al direct acties op ondernemen.
Allemaal mooie voorbeelden hoe we samen met inwoners, politie en BOA’s het thema veiligheid oppakken. Of zoals de buurtpreventie het vaak zegt: samen voor veilig!

De daling van de misdaadcijfers 2018 zit hem vooral in een sterke daling van de fietsendiefstallen. Het aantal woninginbraken is helaas voor het eerst weer licht gestegen en blijft een punt van ons aller aandacht. Dus als u het huis verlaat: ramen dicht, licht aan en deur op slot. En bel bij verdachte situaties direct 112.

Een ander mooi voorbeeld van samenwerking is de vrijwillige brandweer van Albrandswaard. Een korps om trots op te zijn. Het is zeer lovenswaardig dat de vrijwilligers van onze brandweer altijd paraat zijn.
Maar als we dat ook voor de toekomst zo willen houden, hebben we wel een regelmatige toestroom van nieuwe vrijwilligers nodig. Ik roep u daarom op om er serieus over na te denken of u niet de toekomstige vrijwillige brandweerman of brandweervrouw bent. Van de 3 huidige aspirant-leden zijn er overigens twee vrouw.
Ons brandweerkorps is bovendien een leuke en gezellige club. Dat kan ik u uit eigen ervaring vertellen. En als dat alles niet genoeg is, dan kan dit misschien een laatste zetje geven: brandweervrijwilligers krijgen een financiële vergoeding voor paraatheid en inzet.

Bij een nieuwjaarstoespraak hoort ook terugblikken en vooruit kijken. Dat doe ik graag aan de hand van een aantal bijzondere momenten uit 2018 die dit jaar of de komende jaren een vervolg krijgen.

In februari herdachten we de watersnoodramp van 65 jaar geleden. Al langer is er - onder andere bij mij - een wens naar een vast monument. Dit is inmiddels op initiatief van enkele actieve inwoners en in samenwerking met de gemeente opgepakt. Zoals het er nu uitziet, zal dit voorjaar een monument worden geplaatst om blijvend de slachtoffers van die noodlottige gebeurtenis te herdenken.

In maart waren er gemeenteraadsverkiezingen en dat leverde ons een nieuwe raad en daaruit ook een nieuw college op. De raad én het college staan de komende tijd voor nogal wat uitdagingen. Onder andere de woningbouwopgave, ten behoeve daarvan de verplaatsing van het sportpark de Omloop, de energietransitie en het Huis van Albrandswaard.
De sfeer in de raad is op het moment scherp op de inhoud en respectvol jegens personen; dus goed op de relatie en oprecht zoekend naar verbinding. Een goede uitgangsbasis om met elkaar de uitdagingen aan te gaan en een vruchtbaar debat te voeren.

Dit jaar zijn er overigens opnieuw verkiezingen: in maart voor provinciale staten en het waterschap en in mei staan de Europese verkiezingen op de agenda. Laat dit niet aan u voorbij gaan, maar maak gebruik van uw recht om te stemmen.

Afgelopen jaar mocht ik namens zijne majesteit 4 inwoners benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau. Mevrouw Plonie Rooimans en de heer Richard van Meijbeek kregen de onderscheiding tijdens de laatste vergadering van de ‘oude’ raad op 26 maart. De heer Jaap de Raadt werd onderscheiden tijdens de zogenaamde lintjesregen op 26 april. En de heer Leen Zevenbergen kreeg zijn onderscheiding tijdens de korpsavond op 15 december.

In juni werd met Judith van der Waarde de eerste kinderburgemeester van Albrandswaard geïnstalleerd. In het voorjaar gaan we werven voor haar opvolger.

Op 19 september werden we opgeschrikt door de brand in restaurant Abel en het naastgelegen woonhuis van de familie Abel.
Het is vreselijk om alles wat je in jaren hebt opgebouwd in vlammen te zien opgaan. Ik weet dat Remco en Sigrid ondanks deze grote tegenslag alweer volop bezig zijn met een nieuwe Abel en een nieuw familie-onderkomen.

Dames en heren,
Albrandswaard is een gemeenschap waar we met z’n allen trots op kunnen zijn. Een gemeenschap die nog steeds een zelfstandig bestuur kent. Inwoners kunnen in onze gemeente hun burgemeester, wethouders en raadsleden gewoon spreken. Daar hecht ik ook veel waarde aan.

Dat lukt ons onder andere omdat we goed samenwerken in de BAR-organisatie, de gefuseerde ambtelijke organisatie van Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk.
Albrandswaard was het afgelopen jaar voorzitter van de BAR-organisatie. Begin 2018 ging de BAR-organisatie door politieke strubbelingen in de buurgemeente een onzekere toekomst tegemoet. Dat baarde ons allen grote zorgen. Na de collegevormingen in de drie gemeentes heeft onder mijn leiding het dagelijks bestuur in samenwerking met de directieraad de schouders gezet onder de verdere ontwikkeling van de BAR-organisatie en onder een pragmatische benadering van de bestuurlijke samenwerking van de drie gemeentes. De inhoud en het tempo van die bestuurlijke samenwerking bepalen de drie gemeenten daarbij zelf. We doen het samen, net zoals we ook zelf gedrieën de BAR-organisatie ooit samen hebben opgezet en succesvol hebben gemaakt.

Tot slot: als het goed is heeft u allen inmiddels een drankje gekregen zodat ik samen met u het glas kan heffen: op een sterke en veilige Albrandswaardse gemeenschap met ruimte voor verschil en respect voor elkaar. En op een gezond en gelukkig 2019.

Proost!