De adviesraad adviseert zowel gevraagd als ongevraagd over de lokale gevolgen van nieuw beleid op de burgers in Albrandswaard. Het gaat over onderwerpen als huishoudelijke hulp, vervoer, thuiszorg, begeleiding van mensen die het op eigen kracht niet volledig redden, participatie in brede zin, bijstand, armoede en minima, sociale cohesie in de wijken en vrijwilligerswerk. Wilt u ook meedenken met de adviesraad? Neem dan contact op via de contactgegevens onderaan deze pagina.

Betrokken bij beleid

Het college van B&W betrekt de adviesraad actief bij voorgenomen beleid, verordeningen en regelingen die te maken hebben met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), jeugdzorg, passend onderwijs en werk en inkomen (Participatiewet).

Signalen zijn welkom

De adviesraad blijft graag in contact met de doelgroepen van gemeentelijk beleid, zoals gehandicapten, ouderen, ouders en jeugd. Graag ontvangen we signalen van burgers die vinden dat de praktijk afwijkt van wat op beleidsniveau is afgesproken.

Contactgegevens

De heer Piet van Verseveld (voorzitter)
Telefoon: 06-38551348
E-mail: maa@vanverseveld.eu