Er zijn diverse soorten kinderopvang. Enkele voorbeelden zijn kinderdagverblijf (KDV), buitenschoolse opvang (BSO), gastouderopvang via een gastouderbureau.

Bekijk voor meer informatie het stappenplan kindercentrum starten(externe link) of het stappenplan gastouderbureau starten(externe link) op de website van het Ondernemersplein. Meer informatie over gastouder worden(externe link), vindt u op de site van Rijksoverheid.

VOG kinderopvang aanvragen

Om een kinderopvang te kunnen starten, moet u een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben. Met een VOG laat u zien dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar is voor het werken met kinderen.

Aanmelden bij Geschillencommissie Kinderopvang

U moet uw kinderopvangorganisatie aanmelden bij de Geschillencommissie Kinderopvang(externe link). Als u dit niet doet, dan kunt u zich niet inschrijven bij de gemeente.
 

Hoe regel of wijzig ik een aanvraag voor exploitatie?

Wilt u een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouderopvang openen? Dan moet u online een aanvraag voor exploitatie doen bij de gemeente. Ook als uw gegevens veranderen, geeft u dit online door met een van de wijzigingsformulieren.

De formulieren vult u in met eHerkenning. Zorg dat u uw inloggegevens voor eHerkenning bij de hand heeft.

Door op het onderwerp te klikken, opent u de informatie met het juiste aanvraag- of wijzigingsformulier hierover.

Aanvraag voor de exploitatie van een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang

eHerkenning linkDoe een aanvraag exploitatie KDV of BSO

Met dit formulier doet u een aanvraag voor de exploitatie van een kinderdagverblijf (KDV) of buitenschoolse opvang (BSO). De houder die het KDV of de BSO wil gaan exploiteren, moet dit formulier invullen.

Nodig bij uw aanvraag

U kunt de bewijsstukken direct uploaden (digitaal meesturen) of apart e-mailen:

 • een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de persoon die tekent. (Wanneer een gemachtigde namens de handelingsbevoegde tekent: Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de handelingsbevoegde, een door de handelingsbevoegde ondertekende machtiging en een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de gemachtigde).
 • een kopie van het bewijs van inschrijving van de houder in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • een kopie van het bewijs van inschrijving van de opvangvoorziening in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (indien aanwezig).
 • een kopie van het veiligheids- en gezondheidsbeleid.
 • een kopie van het pedagogisch beleidsplan.
 • een kopie van de plattegrond van de opvanglocatie (indien aanwezig).
 • een kopie van de overeenkomst met de Geschillencommissie Kinderopvang. (Tenzij in het LRK al geregistreerd staat dat u bent aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang.)

Aanvraag voor de exploitatie van een voorziening voor gastouderopvang

eHerkenning linkDoe een aanvraag exploitatie voorziening gastouderopvang

Met dit formulier doet u een aanvraag voor de exploitatie van een voorziening voor gastouderopvang (dit is een specifieke gastouder met een specifiek opvangadres). De houder van het gastouderbureau die de bemiddeling voor deze gastouder op dit opvangadres zal gaan verzorgen, moet dit formulier invullen.

 • De gastouder, volwassen huisgenoten en structureel aanwezigen staan ingeschreven in het Personenregister kinderopvang.
 • Indien een gastouder op meer locaties opvang wil gaan verzorgen, moet voor iedere locatie een afzonderlijke aanvraag ingediend worden.

Nodig bij uw aanvraag

U kunt de bewijsstukken direct uploaden (digitaal meesturen) of apart e-mailen:

 • een kopie van een bewijsstuk beroepskwalificaties kinderopvang van de gastouder
 • een kopie van een bewijsstuk dat wordt voldaan aan de vereisten eerste hulp of spoedeisende hulpverlening aan kinderen van de gastouder.
 • een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de gastouder.
 • een kopie van de risico-inventarisaties Veiligheid en Gezondheid.

Wijzigingen gegevens kinderdagverblijf of buitenschoolse opvanglocatie

eHerkenning linkGeef een wijziging gegevens KDV of BSO door

Met dit formulier geeft u wijzigingen door in de gegevens die van uw geregistreerde kinderdagverblijf (KDV) of buitenschoolse opvanglocatie (BSO) in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) zijn opgenomen. De houder moet dit formulier invullen.

Nodig bij dit wijzigingsformulier

 • kopie van bewijs van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (direct uploaden).

Wijziging van houder

Als er sprake is van een wijziging van houder, moet de nieuwe houder van de opvangvoorziening aanvullend deze verklaring invullen:

eHerkenning linkVul de verklaring nieuwe houder bij houderwisseling KDV of BSO in

Met dit formulier verklaart de nieuwe houder van de opvangvoorziening akkoord te gaan met de ingediende Aanvraag wijziging Kinderdagverblijf of Buitenschoolse opvang.

Nodig bij dit formulier

 • Het registratie(zaak)nummer (dit nummer is ontvangen na indiening hoofdaanvraag Wijziging KDV of BSO)
 • U kunt direct de volgende bewijsstukken uploaden (digitaal meesturen) of apart e-mailen:
  • een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de nieuwe houder (als een handelingsbevoegd persoon namens de houder tekent: een kopie van een geldig identiteitsbewijs van deze persoon);
  • een kopie van het bewijs van inschrijving van de nieuwe houder in het handelsregister van de Kamer van Koophandel;
  • een kopie van het pedagogisch beleidsplan van de nieuwe houder;
  • een kopie van de overeenkomst met de Geschillencommissie Kinderopvang (tenzij in het LRK al geregistreerd staat dat de nieuwe houder is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang);
  • een kopie van het veiligheids- en gezondheidsbeleid.

Wijzigingen gegevens gastouderopvang

eHerkenning linkGeef een wijziging gegevens gastouderopvang door

Met dit formulier geeft u wijzigingen door in de gegevens van een geregistreerde voorziening voor gastouderopvang (een specifieke gastouder met een specifieke opvanglocatie) die door u wordt bemiddeld. De houder van het gastouderbureau (GOB) moet dit formulier invullen.

U kunt de volgende wijzigingen doorgeven via dit formulier:

 • Wijziging bemiddelingsrelatie.
  • wanneer u als gastouderbureau een bemiddelingsrelatie wilt aangaan of juist wilt verbreken met de geregistreerde voorziening voor gastouderopvang. 
 • Wijziging aantal kindplaatsen.
 • Wijziging correspondentieadres.
 • Wijziging contactgegevens voorziening gastouderopvang.
  • als u wilt aangeven of de gastouder zijn/haar contactgegevens (eigen website, telefoonnummer, e-mailadres) al dan niet zichtbaar wil hebben in het openbare deel van het LRK.
 • Wijziging gegevens gastouder: als de naam of het woonadres van de gastouder wijzigt. 
  • De persoon kan hier niet gewijzigd worden: de naam kan hoogstens wijzigen door bijvoorbeeld een huwelijk. Let op: Het opvangadres kan op deze manier NIET worden gewijzigd. Als de gastouder op het eigen woonadres opvangt en gaat verhuizen, en thuis wil blijven opvangen, dan moet een nieuwe aanvraag tot exploitatie worden ingediend, omdat de opvanglocatie wijzigt.

Uitschrijving gastouderopvang

Als de bemiddelingsrelatie stopt en de houder van het betrokken gastouderbureau met het wijzigingsformulier gastouderopvang een verzoek tot uitschrijving van deze geregistreerde voorziening voor gastouderopvang uit het LRK doet, moet de gastouder aanvullend deze verklaring invullen.

eHerkenning linkVul de verklaring gastouder bij uitschrijving gastouderopvang in

Met dit formulier verklaart de gastouder van de opvangvoorziening akkoord te gaan met het ingediende wijzigingsformulier gastouderopvang.

Nodig bij dit formulier

 • het registratie(zaak)nummer (dit nummer is ontvangen na indiening hoofdaanvraag Wijziging GOO).
 • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs (direct uploaden).

Wat kost het?

 • Aanvraag exploitatie gastouderopvang: € 304,80
 • Aanvraag exploitatie kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang: € 1.221,50
 • Een wijziging is gratis.

Wat controleert de gemeente?

De gemeente controleert of de kinderopvang aan de kwaliteitseisen(externe link) voldoet. Bijvoorbeeld de grootte van de groepen en de diploma’s van de medewerkers. Is uw kinderopvanglocatie ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang? Dan kunnen ouders kinderopvangtoeslag aanvragen.

Gastouders moeten ook in dit register staan.

Als u voldoet aan de wettelijke eisen, dan plaatst de gemeente uw kinderopvangorganisatie in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK)(externe link) en mag u starten. U krijgt hiervan binnen 10 weken bericht.

Kan ik bezwaar maken?

Bent u het niet eens met onze beslissing? U kunt bezwaar maken bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen.