In 2016 heeft de gemeenteraad besloten op de locatie aan de Stationsstraat (naast de sporthal) een ontwikkeling te starten voor een aantal (maatschappelijke) functies. In het Huis van Albrandswaard krijgen het wijkteam, de Stichting Welzijn Albrandswaard (SWA), het (sport)café van de sporthal en RTV Albrandswaard een nieuwe plek. Ook komen er nieuwe mogelijkheden om de dienstverlening aan alle inwoners van Albrandswaard verder te verbeteren. Daarnaast krijgen lokale kunst en cultuur een plek in het Huis van Albrandswaard en gaat ook het gemeentebestuur gebruik maken van het gebouw. Kortom, nieuwe kansen voor samenwerking en ontmoeting.

Eind 2016 heeft de gemeenteraad de locatie gekozen. Vanaf 2017 tot begin 2019 is aan het ontwerp gewerkt en zijn gesprekken gevoerd met de inschrijver van de aanbesteding. In juni 2019 heeft de gemeenteraad het krediet beschikbaar gesteld om het Huis van Albrandswaard ook daadwerkelijk te realiseren.

Inmiddels is de aannemer gecontracteerd en hebben wethouder Mieke van Ginkel van Albrandswaard en Bas Kurvers van Rotterdam op 18 juli 2019 de overeenkomst getekend over de aankoop van de grond aan de Stationsstraat.

In het najaar van 2019 is de bouw gestart en eind maart 2021 wordt het gebouw opgeleverd.

Hieronder vindt u een overzicht van de veel gestelde vragen over het Huis van Albrandswaard.

Algemeen

Waarom moet er een nieuw gemeentehuis voor Albrandswaard gebouwd worden?

In 2003 is een huurcontract gesloten voor 15 jaar. Dat contract liep tot juni 2018. Het college en de raad zijn vroegtijdig (2015) begonnen met het oriënteren op de mogelijkheden voor de huisvesting van bestuur, griffie en medewerkers na juni 2018. In maart 2015 is daarvoor een begeleidingscommissie ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van alle raadsfracties. Iedere stap in het proces is steeds met deze commissie besproken voordat formele besluitvorming plaatsvond in de gemeenteraad.

Is blijven op de huidige locatie als serieuze optie onderzocht en wat waren de resultaten daarvan? Waren er nog andere alternatieven?

Het onderzoeken van opnieuw voor langere tijd een huurcontract sluiten voor het pand aan de Hofhoek was onderdeel van het proces waarin meerdere varianten zijn uitgezocht. De gemeenteraad heeft op basis van dit vertrouwelijke onderzoek in juni 2016 het besluit genomen om twee varianten, te weten Hofhoek 5 Poortugaal (huren) en Stationsstraat in Rhoon (bouwen), verder te onderzoeken. In december 2016 heeft de gemeenteraad de definitieve keuze gemaakt voor realisatie van nieuwbouw van het Huis van Albrandswaard aan de Stationsstraat in Rhoon. Overigens is op verzoek van de gemeenteraad in maart 2019 het onderzoek naar de huurvarianten van het pand aan de Hofhoek geactualiseerd. Alle onderzochte huurvarianten vallen duurder uit dan nieuwbouw. De gemeenteraad heeft dit geactualiseerde onderzoek meegewogen bij de besluitvorming over het krediet in juni 2019.

Waarom komt het nieuwe gemeentehuis in Rhoon?

Dit is een besluit van de gemeenteraad.

Is er gedacht aan één BAR-gemeentehuis?

Eén BAR-gemeentehuis is vanwege de zelfstandigheid van de drie gemeenten niet aan de orde.

Wat komt er precies in het gebouw?

In het gebouw komen de Stichting Welzijn Albrandswaard (inclusief De Vraagwijzer), Wijkteam Albrandswaard, gemeentebestuur, ambtenaren en griffie Albrandswaard, een sportwerkcafé en RTV Albrandswaard.

Waarom komen SWA en het wijkteam bij de gemeente in een gebouw?

Het wijkteam is onderdeel van de gemeente en de SWA voert taken namens de gemeente uit. Het feit dat het wijkteam en de SWA nu in één gebouw gaan zitten bevordert de dienstverlening aan alle inwoners van Albrandswaard.

Blijven burgerzaken en de ambtenaren wel aan de Hofhoek?

Nee, die verhuizen mee.

Ik heb gehoord dat er een huisartsenpraktijk inkomt. Klopt dat?

Dat klopt niet.

Hoeveel mensen gaan er werken?

Het aantal mensen dat gebruik gaat maken van het gebouw zal verschillen, onder andere omdat de gemeente een aantal jaar geleden heeft gekozen voor flexwerken. Er zijn werkplekken voor het bestuur, griffie, wijkteam, regieteam, Stichting Welzijn Albrandswaard, de beheerders van de sporthal/sportwerkcafé en RTV Albrandswaard. Voor deze mensen komen er ca. 70 werkplekken. Overigens gaat het gebouw door/voor de hele Albrandswaardse gemeenschap gebruikt worden.

Kosten

Wat gaat het nieuwe gemeentehuis kosten?

In het openbare raadsvoorstel is het bedrag van de totale investering opgenomen. Dit is 14,5 miljoen. Een deel daarvan is reeds in 2017 door de raad beschikbaar gesteld. De details worden pas openbaar als de gemeenteraad daarover een besluit heeft genomen. Immers de stukken bevatten ook bedrijfsgegevens van (onder)aannemers en vastgoedbeheerders.

Hoe zit het met investeringen / investeringskosten?

De investeringen bestaan uit bouwkosten, inrichtingskosten en de herinrichting van de buitenruimte. Op 3 juni 2019 heeft de gemeenteraad hierover een besluit genomen.

Waarom gaat de gemeente een nieuw duur pand neerzetten? Dat is wel gemeenschapsgeld.

In 2016 is een vergelijking van huren versus realiseren in eigen beheer gemaakt en deze viel in het voordeel uit van zelf realiseren. Het voordeel van dit laatste is ook dat het gemeenschapsgeld bijdraagt aan het bezit van de gemeente en niet in de portemonnee van een projectontwikkelaar verdwijnt. Op verzoek van de gemeenteraad is in maart 2019 het onderzoek naar de huurvarianten van het pand aan de Hofhoek geactualiseerd. Alle huurvarianten bleken duurder dan zelf realiseren.

Wat kost de grond?

De gemeente koopt de grond op basis van de prijzen zoals vermeld in de grondprijzenbrief van de gemeente Rotterdam.

Heeft de gemeente de grond al gekocht? Zo niet, wanneer dan wel?

De koopovereenkomst is op 18 juli 2019 getekend. Op 27 september 2019 is de grond door Rotterdam geleverd.

Parkeren

Er zijn nu al te weinig parkeerplaatsen voor bewoners. Waar moeten die straks naar toe als het nieuwe gebouw klaar is? Idem voor ondernemers.

Uit parkeertellingen blijkt dat er pieksituaties zijn, maar dat op de meeste momenten van de dag er voldoende ruimte om te parkeren is.

Hoe gaat de gemeente om met de toename van de behoefte aan parkeerplekken?

We realiseren circa 60 parkeerplaatsen om te voorzien in de parkeerbehoefte van de functies in het Huis van Albrandswaard (conform de wettelijke CROW-normen).

Hoe gaat de gemeente om met de P+R-parkeerplaatsen tijdens de bouwwerkzaamheden en daarna?

Tijdens de bouw moet een aantal P+R-parkeerplaatsen verwijderd worden. Om toch hetzelfde aantal P+R parkeerplaatsen te behouden wordt tijdelijk verwezen naar de 32 parkeerplaatsen bij het voormalige uitvaartcentrum. Na de werkzaamheden worden de P+R-parkeerplaatsen weer aangelegd op de plekken waar ze nu ook zijn en geïntegreerd in de nieuw aan te leggen buitenruimte.

Wat is de oplossing als blijkt dat bezoekers van het Huis van Albrandswaard op het parkeerterrein tegenover de MCD gaan parkeren? Hierdoor ontstaat een nog groter tekort aan parkeerplaatsen.

Het is niet de verwachting dat bezoekers aan het Huis van Albrandswaard bij de MCD gaan parkeren. Er worden bij het nieuwe gebouw voldoende parkeerplaatsen gerealiseerd voor de P+R-reizigers en de gebruikers van het Huis van Albrandswaard. Het aantal parkeerplaatsen is conform de CROW-norm. Daarnaast liggen op korte loopafstand van het Huis van Albrandswaard voldoende parkeerplaatsen, zoals bij de sporthal en het voormalig rouwcentrum. De loopafstand naar deze parkeerplaatsen is 250 meter, terwijl de MCD op 350 meter van het Huis van Albrandswaard ligt. Mogelijk worden de parkeerplaatsen bij het winkelcentrum alleen gebruikt voor een combinatiebezoek aan zowel het winkelcentrum als het Huis van Albrandswaard. Daarin zien wij geen bezwaar.

Tijdens de bouw vervallen er 44 huidige parkeerplaatsen aan de Stationsstraat. Van deze 44 parkeerplaatsen komt maar een gedeelte terug. Hier verwacht ik een extra overlast op de parkeerplaats bij de MCD. Wat is hiervoor de oplossing?

De openbare parkeerplaatsen bij het voormalige rouwcentrum kunnen als P+R worden gebruikt. Hiermee zijn er tijdens de bouw voldoende parkeerplaatsen beschikbaar. De loopafstand naar het voormalige rouwcentrum is korter dan de loopafstand naar het parkeerterrein bij de MCD. Daarnaast zijn er parkeerplaatsen langs de Stationsstraat beschikbaar die dichter bij de metrohalte liggen. Wij verwachten daarom geen nadelige effecten op het parkeerterrein bij de MCD.

Wat als het aantal parkeerders groeit voor het metrostation? Rhoon is de laatste gratis parkeermogelijkheid. En als hierdoor de parkeerdruk toeneemt bij het Huis van Albrandswaard, dan zal men wederom in het centrum parkeren? Wat is de oplossing hiervoor?

Wij kunnen dat onmogelijk inschatten op dit moment. Ook in Poortugaal is het parkeren nog gratis bij de metrohalte. Daar is de capaciteit voldoende op dit moment. Samen met de metropoolregio Rotterdam Den Haag en de RET stimuleren wij forensen om met de fiets of te voet naar de metro te komen. In combinatie met een beperkte parkeercapaciteit is dit een extra stimulans om het autogebruik te ontmoedigen.

 

Planning / procedure / bouw(werkzaamheden)

Past alles wel in het bestemmingsplan?

Uit de toetsing van het bouwplan blijkt dat er geen bestemmingsplanwijziging nodig is. In juli 2019 is de omgevingsvergunning verleend en gepubliceerd in De Schakel van 18 juli 2019. Inmiddels is er sprake van een onherroepelijke omgevingsvergunning.

Wat is de bestemming op dit moment van het stuk grond?

De bestemmingen op de locatie zijn ‘verkeer’ en ‘gemengd’. Het gebouw staat in de bestemming ‘gemengd’. Binnen deze bestemming is het gebouw mogelijk. Het ‘opgetilde’ plein vanaf de Viaductweg ligt voor een deel in de bestemming ‘verkeer’.

Moet voor de bouw van het Huis van Albrandswaard een bestemmingsplanwijziging voor Rhoon Noord plaatsvinden? Indien ja, kunnen dan ook andere verzoeken voor bestemmingsplanwijzigingen worden meegenomen?

Uit de toetsing van het bouwplan blijkt dat er geen bestemmingsplanwijziging nodig is. In juli 2019 is de omgevingsvergunning verleend en gepubliceerd in De Schakel van 18 juli 2019.

Is het huidige bestemmingsplan van Rhoon Noord online te vinden?

Het bestemmingsplan is te vinden via ruimtelijkeplannen.nl (inzoomen op de locatie of zoeken op Stationsstraat, Rhoon).

Waarom is de uitspraak van de Raad van State over de stikstofproblematiek hier niet van toepassing?

De uitspraak van de Raad van State is van toepassing als voor de vaststelling van een bestemmingsplan gebruik is gemaakt van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) om een bouwplan/ontwikkeling mogelijk te maken. Bestemmingsplannen waarbij dit het geval is, zijn volgens deze uitspraak niet geldig. Dit is echter niet aan de orde bij het Huis van Albrandswaard. Het bouwplan past binnen het bestaande bestemmingsplan: wijziging of aanpassing was niet nodig.

Binnen de gemeentegrenzen van Albrandswaard zijn er geen Natura 2000 PAS-gebieden. Het Natura 2000 gebied “Oude Maas” ligt weliswaar binnen onze gemeentegrenzen maar de uitspraak van de Raad van State is hierop niet van toepassing. Het valt dus niet onder de gebieden die gevoelig zijn voor de uitstoot van stikstof. De dichtstbijzijnde Natura 2000 PAS-gebieden liggen op ca. 20 km van de bouwlocatie.

Is al bekend wanneer de werkzaamheden gaan beginnen?

De start van de bouw was in het najaar van 2019. Op 10 december 2019 is feestelijk de 'eerste' paal geslagen door wethouder Mieke van Ginkel.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

De bouwtijd is ruim een jaar. De eerste oplevering is volgens de huidige planning eind maart 2021.

Werktijden aannemer

In de basis voert de aannemer de werkzaamheden uit van maandag t/m vrijdag van 7.00 tot 17.00 uur. Indien noodzakelijk kunnen zij langer doorwerken om bepaalde bouwwerkzaamheden op tijd af te krijgen. Zij zullen eventueel ook de zaterdag gebruiken om de werkzaamheden conform de planning af te krijgen. Het kan dus zijn dat er buiten de reguliere werktijden mensen op de bouw aanwezig zijn.

Wat merken omwonenden van de heiwerkzaamheden?

Begin december 2019 is begonnen met de werkzaamheden die ervoor zorgen dat de eerste 100 heipalen (34 meter) de grond ingaan. Om het risico voor de sporthal en de metrobaan te vermijden en om zoveel mogelijk overlast voor omwonenden te voorkomen is gekozen voor een methode waarbij de heipalen vrijwel trillingvrij de grond in worden gebracht.  

Voor de loopbrug is minder draagkracht nodig dan voor het gebouw. Hiervoor worden dan ook kortere (25 meter) heipalen gebruikt. Deze palen worden wel op de traditionele manier geheid. Naar verwachting duren deze werkzaamheden maximaal drie dagen.

Heeft het openbaar vervoer (metro) hinder van de werkzaamheden?

Nee.

Waarom mochten inwoners niet meedenken over een nieuwe plek voor de gemeente?

Over de plek van het Huis van Albrandswaard is in 2015 besloten de inwoners daar geen stem in te geven.

Waarom zijn de inwoners niet betrokken / geraadpleegd over het ontwerp van het gebouw?

In overleg met de gemeenteraad hebben wij ervoor gekozen drie architectenbureaus een presentatie te laten geven van hun ontwerp en de beoordeling en keuze over te laten aan een vertegenwoordiging van de begeleidingscommissie (bestaande uit vertegenwoordigers van alle raadsfracties).

Worden de Rhoonse winkeliers geïnformeerd over de plannen / gevolgen van de bouw van het nieuwe gemeentehuis. Zodat eenieder hiervan op de hoogte is en eventueel zijn / haar reactie kan neerleggen.

In aanloop naar de daadwerkelijke bouw stellen wij een communicatieplan op. De communicatie naar inwoners en ondernemers in het centrum van Rhoon krijgen hierin zeker een plek.
Mocht u suggesties hebben dan horen wij deze graag.

Gebouw

Hoe groot wordt het gebouw?

Ruim 2700 vierkante meter en 11,6 meter hoog.

Gaat het nieuwe pand het uitzicht niet bederven? Het wordt wel heel erg hoog.

Het pand wordt 11,6 meter hoog; vanaf de Viaductweg is dat ongeveer 6 meter.

Sportzaal/-café

Blijft de kantine van de sporthal bestaan?

Nee die wordt gesloopt. In de bouw is een aansluiting met de sporthal voorzien door middel van een nieuw sportwerkcafé op de eerste verdieping.

Kan je vanuit de sporthal het nieuwe sportcafé inlopen of zit dat in een andere gebouw en moet je buitenom?

Ja dit kan.

Is het nieuwe sportcafé niet op de begane grond?

Nee, dit is op de eerste verdieping maar het is wel rolstoeltoegankelijk.

Groen

Blijven de bomen langs de Stationsstraat behouden?

Ja, deze bomen blijven behouden en vormen een beschermde laanstructuur.

Worden er bomen gekapt om het Huis van Albrandswaard te kunnen bouwen?

Ja, er worden in totaal 11 bomen gekapt en 1 boom wordt verplant. Elke boom die gekapt wordt zal binnen het plangebied worden gecompenseerd door een nieuwe boom terug te planten.