Iedere gemeente werkt aan een warmteplan, de ‘Warmtevisie’. Dat plan geeft per wijk inzicht in het meest geschikte duurzame alternatief voor aardgas tegen de laagst maatschappelijke kosten. Ook geeft het inzicht welke wijken het meest geschikt zijn om als eerste te starten met het aardgasvrij maken daarvan. De Warmtevisie moet in 2021 klaar zijn. De gemeente heeft in het najaar van 2019 twee bijeenkomsten gehouden om met inwoners te praten over wat zij belangrijk vinden voor de overgang naar aardgasvrij wonen.

De uitkomsten van de gesprekken met inwoners worden meegenomen als input voor de Warmtevisie. Die moet in 2021 klaar zijn. In de warmtevisie wordt een toekomstbeeld geschetst: hoe wordt Albrandswaard in de toekomst verwarmd? De vraag is hoe we willen overschakelen naar een duurzame energiebron. Wat is de beste methode tegen de laagste kosten? Het doel is een aardgasvrij Albrandswaard in 2050. Het Rijk heeft deze grote opgave bij de gemeente neergelegd.

Terugblik bijeenkomsten

In de eerste bijeenkomst hebben bewoners kunnen vertellen wat ze belangrijk vinden en zijn de resultaten van de enquête uit de zomer van 2019 gedeeld. Tijdens de tweede bijeenkomst is getoetst of de oogst van de eerdere bijeenkomst en de uitkomsten van de eerder gehouden enquête op een goede manier zijn samengevat om als input te gebruiken bij het opstellen van de Warmtevisie Albrandswaard. Bewoners gaven aan betaalbaarheid, communicatie, betrouwbaarheid van de bronoplossing, haalbaarheid en timing en keuzevrijheid belangrijke aspecten te vinden. Daarnaast werden zorgen en suggesties gedeeld.

Wilt u de presentatie(s) van de informatiebijeenkomsten ontvangen? Stuur dan een mail naar energietransitie@albrandswaard.nl.

Derde bijeenkomst in voorjaar 2020

Na de eerste twee bijeenkomst hebben we al heel veel input opgehaald. In de tussentijd praten we met grote stakeholders zoals woningbouwcorporaties en Stedin. De opbrengst van al deze gesprekken delen we graag tijdens een derde bijeenkomst in het voorjaar.

Warmtevisie

De uitkomsten van de gesprekken met inwoners worden meegenomen als input voor de Warmtevisie. Die moet in 2021 klaar zijn. In de warmtevisie wordt een toekomstbeeld geschetst: hoe wordt Albrandswaard in de toekomst verwarmd? De vraag is hoe we willen overschakelen naar een duurzame energiebron. Wat is de beste methode tegen de laagste kosten? Het doel is een aardgasvrij Albrandswaard in 2050. Het Rijk heeft deze grote opgave bij de gemeente neergelegd.