Wethouder Buitenruimte en Sport Martijn Heezen: “We zijn er als college trots op dat er - na jaren - nu een mooi plan ligt. Dat was wel een flinke puzzel, maar wij zijn van mening dat we met dit voorstel zoveel mogelijke recht doen aan alle belangen. Het gaat daarbij onder andere om het zo min mogelijk aantasten van de polders, maar ook om de belangen van de verenigingen en de grondeigenaren.”  

Voorkeursrecht

Om te voorkomen dat de belangen van de gemeente geschaad worden en om zelf de regie te kunnen houden, maakt de gemeente gebruik van de Wet voorkeursrecht gemeenten. Dat betekent dat de eigenaren die hun grond willen verkopen verplicht zijn de grond als eerste aan te bieden aan de gemeente. De grondeigenaren zijn hierover geïnformeerd.

Uitgangspunten

In het plan voor de herontwikkeling van De Omloop zijn onder andere de volgende uitgangspunten / afwegingskaders meegenomen:

  • Uitvoering van het raadsbesluit van 20 november 2017 om De Omloop aan te wijzen als woningbouwlocatie.
  • Behoud van groen en van de polders; de Rand van Rhoon zoveel mogelijk ongemoeid laten
  • Realiseren van een deel van de regionale woningbouwopgave
  • Een nieuw, eigentijds en multifunctioneel complex voor de huidige verenigingen op De Omloop
  • Het creëren van kansen voor verenigingen conform de lijn die is ingezet met het Akkoord van Albrandswaard.

Martijn Heezen: “Met dit plan blijft de polder zoveel mogelijk behouden; er is alleen voor twee van de zes sportvelden een stukje van de Rand van Rhoon nodig. Ook het parkeren op het complex wordt met dit plan goed opgelost. En daarnaast zetten we een flinke stap in het voldoen aan onze regionale woningbouwopgave.”

Communicatie

Belanghebbenden krijgen binnenkort meer informatie over het plan.  

Procedure

Het raadsvoorstel voor de herontwikkeling van De Omloop staat op de agenda van Beraad & Advies Ruimte van 14 april. Het college vraagt hierin geld beschikbaar te stellen om de uitwerking van het plan mogelijk te maken.

De gemeenteraad wordt ook gevraagd het vestigen van het voorkeursrecht te bekrachtigen. Dit moet binnen 3 maanden gebeuren.

De stukken over het voorkeursrecht liggen ter inzage.