In een bestemmingsplan staan regels over het gebruik van grond en gebouwen. Er staat ook in waar en hoeveel er gebouwd mag worden. De gemeente beslist wat er in een bestemmingsplan komt te staan.

Hoe vraag ik een omgevingsplanwijziging (bestemmingsplanwijziging) aan?

U kunt ons vragen het omgevingsplan (bestemmingsplan) te wijzigen. Bijvoorbeeld omdat u een winkel wil beginnen, maar het gebouw geen bedrijvenfunctie heeft. Of omdat u een weg wilt laten aanleggen. Dit gaat zo:

U dient een conceptaanvraag in via het omgevingsloket(externe link) met de volgende stukken:

  • een situatietekening met een indeling van het bedrijventerrein
  • een van uw bedrijf:
    • aantal medewerkers
    • aantal gewenste parkeerplaatsen
    • aantal verkeersbewegingen naar/van het bedrijf voor goederen
  • bouwtekeningen van de bestaande situatie
  • bouwtekeningen van de nieuwe bouwplannen

Op basis van uw conceptaanvraag ontvangt u een eerste globale beoordeling. Zo weet u meteen of uw initiatief wel of niet kansrijk is.

We kunnen het omgevingsplan (bestemmingsplan) niet zomaar aanpassen. U moet uw initiatief eerst delen met zoveel mogelijk relevante berokken partijen. Het doel hiervan is een zo goed mogelijk draagvlak voor uw initiatief te creëren (ook wel participatie genoemd). Nadat participatie heeft plaatsgevonden wordt uw initiatief één of meerdere keren behandeld door verschillende vakspecialisten van de gemeente en/of betrokken instanties (denk aan het Waterschap, Rijkswaterstaat en/of de Milieudienst).  

Is uw initiatief (nog steeds) kansrijk, dan stelt u een ontwerpomgevingsplan op (u kunt dit ook laten opstellen). Het ontwerpomgevingsplan wordt dan 6 weken ter inzage gelegd door de gemeente. In die tijd kunnen mensen reageren. Daarna stelt de gemeente het omgevingsplan vast. Als tegen dit vastgestelde omgevingsplan geen beroep is ingediend of het beroep ongegrond verklaard is, kunt u uw initiatief realiseren.

Wat gebeurt er als de gemeente een omgevingsplan (bestemmingsplan) wijzigt?

De gemeente moet een ontwerpbestemmingsplan altijd publiceren. Dit betekent dat u 6 weken de tijd heeft om het te bekijken en een mening te geven. Dit heet een “zienswijze indienen”. U doet dit schriftelijk. Daarna stellen we het bestemmingsplan binnen 12 weken vast. Bent u het er dan nog niet mee eens? Dan kunt u binnen 6 weken in beroep gaan.

Heeft u bouw- of verbouwplannen?

Heeft u bouw- of verbouwplannen? Bijvoorbeeld een aanbouw aan uw huis? Of wilt u een winkel of een bedrijf starten in een pand? Lees het stappenplan bouwen of verbouwen goed door. Ook kunt u voor meer informatie kijken op de pagina omgevingsvergunning aanvragen.

Omgevingsplan

Vanaf het moment dat de Omgevingswet in werking treedt, spreken we niet meer over een bestemmingsplan, maar over een omgevingsplan. Voor alle initiatieven waarvoor een aanpassing van het bestemmingsplan nodig is, moet u een omgevingsplan opstellen. Kijk voor meer informatie op de website van de VNG(externe link) of neem contact op met de afdeling Ruimtelijke Ordening via telefoonnummer (010) 506 11 11.