Burgemeester en wethouders van Albrandswaard maken gelet op de Wet op de ruimtelijke ordening bekend dat ter inzage ligt het besluit van de raad tot vaststellen van het bestemmingsplan Achterdijk 11 in Rhoon. Het gaat om het slopen van een opstal (woning) en het ter plaatse bouwen van 4 nieuwe vrijstaande woningen.

Besluit ontheffing hogere grenswaarden wet geluidhinder

Door verkeerslawaai zal de geluidsbelasting op de nieuwe woningen in het plangebied niet voldoen aan de voorkeurswaarden voor geluid. Er zullen extra gevelmaatregelen nodig zijn. Het college heeft daarom voor deze woningen hogere waarden vastgesteld.

Kosten verzekerd

Er is een overeenkomst gesloten waarmee de economische uitvoerbaarheid voldoende is verzekerd.

Inzage

Het plan ligt ter inzage van vrijdag 15-7-2022 tot en met donderdag 25-8-2022 via www.ruimtelijkeplannen.nl, planidentificatie nummer: NL.IMRO.0613.BPAchterdijk11-VST1

Beroep

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit gedurende de zes weken termijn van terinzagelegging een schriftelijk, gemotiveerd, beroepschrift indienen. Stuur uw schriftelijk gemotiveerd beroep, als ook een voorlopige voorziening,  aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Bij de indiening van een beroep en verzoek om voorlopige voorziening moet griffierecht worden betaald.