Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Albrandswaard heeft Gebr. Van Kessel bv een ontheffing verleend op de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), artikel 4:6, overige geluidhinder, voor maximaal 13 nachten tussen 1 juni tot en met 31 december 2022, voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, onder andere tijdens de avond- en nacht, aan de weg, groenvoorzieningen en het wegmeubilair van de Groene Kruisweg (N492).

De werkzaamheden aan de Groene Kruisweg (N492) omvatten onder andere maaien van de bermen, onderhoud aan de beplanting, het reinigen en repareren van (asfalt)verhardingen en het reinigen van kolken en goten. Deze werkzaamheden hebben een bepaalde geluidsproductie tot gevolg. De werkzaamheden vinden in de avond en nacht plaats om het wegverkeer zo min mogelijk te hinderen en voor de veiligheid van de personen die de onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.

Bezwaar

Tegen het verlenen van ontheffing op de APV kunt u bezwaar maken. Dit bezwaar heeft geen schorsende werking. Indien u de werkzaamheden wilt laten schorsen moet u een daartoe strekkend verzoek indienen bij de bestuursrechter.

Eventuele bezwaren kunnen worden ingediend bij:
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Albrandswaard
Postbus 1000
3160 GA Rhoon

Een verzoek tot schorsing kunt u indienen bij:
De voorzieningenrechter van de arrondissementsrechtbank Rotterdam
Afdeling Bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam

Voor informatie over de werkzaamheden kunt u terecht bij Gebr. Van Kessel bv via DBOwegenzuid@kessel.nl. Voor vragen over deze ontheffing kunt u contact opnemen met mevr. N. Weterings, via n.weterings@bar-organisatie.nl.