Zoeklocaties sociale woningen

In de komende vijf jaar wil de gemeente Albrandswaard 200 tot 250 sociale huurwoningen bouwen. Als eerste stap daarvoor heeft de gemeente voor de zomer een lijst gemaakt met negen locaties waar onderzocht kan worden of de bouw van woningen mogelijk is. Verspreid over heel Albrandswaard gaat het om de volgende locaties: Essendael, De Meijlle, Sonneheerdt, Basita, Omloopseweg, Portland, Poortugaal-West, Mariput en Zwaardijk.

Waarom sociale woningbouw?

Het is prettig wonen in Albrandswaard. Veel Albrandswaarders willen hier blijven wonen en ook bij niet-Albrandswaardse woningzoekenden is de gemeente populair. Om aan die vraag tegemoet te komen is er echter een te beperkt aantal sociale huurwoningen beschikbaar. Daarnaast heeft de gemeente ook een wettelijk opgelegde taakstelling voor de huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsvergunning (vergunninghouders). De vraag naar geschikte huisvesting neemt hierdoor nog meer toe.

Door al deze factoren staat de sociale woningmarkt flink onder druk. De gemeente heeft daarom in overleg met de woningcorporaties besloten om extra sociale woningen te bouwen. Deze woningen worden toegevoegd aan het huizenbestand van de woningcorporaties.

Onderzoek

Tijdens de raadsvergadering van 20 juni 2016 heeft de gemeenteraad besloten dat de genoemde negen locaties nader onderzocht gaan worden. Dit onderzoek moet uitwijzen of er daadwerkelijk woningbouw op de verschillende locaties kan worden gerealiseerd. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de financiële en juridische aspecten, de haalbaarheid qua tijd, de inbreng van woningcorporaties én natuurlijk de uitkomsten van de dialoog met omwonenden. De communicatie met belanghebbenden is dus een belangrijk onderdeel van het traject.

Voor de locaties is al een quick scan beschikbaar. Hierin staat onder andere of de eventuele woningbouw een tijdelijk of een structureel karakter kan krijgen.

Planning

Als onderdeel van de onderzoeken zijn we vanaf eind september gestart met een zorgvuldig communicatietraject per locatie. Bewoners en belanghebbenden krijgen dan de gelegenheid om mee te denken over de (on-)mogelijkheden voor de bouw van sociale huurwoningen. Daarbij betrekken we ook de reacties en inhoudelijke vragen die we tot nu toe van inwoners hebben ontvangen. De gemeenteraad krijgt vervolgens per locatie de uitkomsten van het onderzoek voorgelegd. Het is de bedoeling de onderzoeken zoveel mogelijk voor het eind van het jaar af te ronden.

Voor het verdere verloop van het onderzoek en de communicatie met onder andere de omwonenden en belanghebbenden hebben wij de volgende fasering aangebracht:

  • Fase 1: Omloopseweg, Mariput (Kruisdijk) en Poortugaal-West
  • Fase 2: Essendael
  • Fase 3: Portlandse Hoek, Basita, De Meijlle, Sonneheerdt en Zwaardijk (tijdelijk).

Voorlopige onderzoeksresultaten november 2016

Inmiddels kan op basis van voorlopige onderzoeksresultaten worden aangegeven dat 4 locaties ontwikkelbaar zijn binnen de periode tot 2020. Het betreft de locaties Omloopseweg, Mariput (Kruisdijk), Poortugaal-West en Essendael. Voor deze locaties zijn startbijeenkomsten gehouden. Vervolgens vond het overleg in dialooggroepen plaats. Voor de overige 5 locaties (Basita, De Meijlle, Portlandse hoek, Sonneheerdt en Zwaardijk) is nu een fasering aangebracht; wij willen zowel het onderzoek als de dialoog met onze inwoners zorgvuldig uitvoeren. Dat betekent concreet dat wij het onderzoek en de communicatie voor vijf locaties voorlopig even uitstellen.

Beraad & Advies - Ruimte 17 januari 2017

Bekijk de stukken behorende bij de Beraad & Advies - Ruimte van dinsdag 17 januari 2017.