Albrandswaard in Beweging

De afgelopen jaren zijn de rollen en verantwoordelijkheden in het sociaal domein van de gemeente veranderd. De financiële middelen zijn beperkt en moeten rechtvaardig en rechtmatig worden besteed. Dit heeft ook invloed op het verenigingsleven. In Albrandswaard vormt het verenigingsleven het cement van de samenleving en wij zijn dan ook trots op onze verenigingen en wat zij betekenen voor onze inwoners.

Nieuw beleid voor het verenigingsleven

Met ‘Albrandswaard in Beweging’ richten wij ons op het totale verenigingsleven binnen de gemeente, omdat al onze verenigingen een rol spelen in het faciliteren van levensgeluk. Op hun eigen manier dragen zij allen een steentje bij. Het nieuwe beleid heeft betrekking op sport, cultuur, bewegen en ontmoeten. Het nieuwe beleid wordt gezamenlijk door een aantal verenigingen ontwikkeld. Momenteel is er nog geen duidelijk beeld van het eindresultaat. Gedurende het proces wordt dit steeds helderder en kunnen de doelstellingen worden geformuleerd. Door deze werkwijze ontstaat veel draagvlak voor het eindresultaat en dat vinden wij een belangrijke voorwaarde voor succes.

Een kanteling in rollen en verantwoordelijkheden

Met het nieuwe beleid willen wij een kanteling teweegbrengen. Dat betekent dat een ieder verder moet kijken dan naar het eigen belang. Het gaat juist om de maatschappelijke meerwaarde die wij willen creëren. In de praktijk kost dat tijd en gewenning. Sommige verenigingen zullen intensief mee (kunnen) doen, anderen zullen misschien wat meer afwachtend zijn. In een dergelijk interactief proces is dat mogelijk.

De nieuwe beleidsnota wordt in juni 2017 aan de gemeenteraad voorgelegd.