Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is een bijdrage in de kosten van jeugdhulp. De wet schrijft voor dat de gemeente de ouderbijdrage in sommige gevallen oplegt. De ouderbijdrage is van toepassing wanneer een jongere voor de ondersteuning of zorg in het kader van de Jeugdwet één of meerdere dagen of dagdelen per week buitenshuis verblijft. Dit is het geval wanneer:

  • Het kind buiten het gezin verblijft waarbij jeugdhulp wordt verleend;
  • Het kind in een justitiële jeugdinrichting verblijft, waarbij sprake is van ondertoezichtstelling.

Bij veelvuldige ondersteuning of zorg in het kader van de Jeugdwet bent u geen ouderbijdrage verschuldigd. De ouderbijdrage voor geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen met psychiatrische problemen, wordt door gemeente Albrandswaard niet geïnd.

Hoogte van de ouderbijdrage

De hoogte van de ouderbijdrage is afhankelijk van:

  • De leeftijd van uw kind;
  • Het soort hulp dat uw kind ontvangt;
  • Het aantal dagen of dagdelen dat uw kind buiten het gezin verblijft.

Meer informatie

Meer informatie over onder meer de hoogte van de ouderbijdrage vindt u op de website van het CAK. Voor vragen over de ouderbijdrage kunt u terecht bij het wijkteam