Onroerendezaakbelasting (OZB)

 • Wat moet ik doen?

  De gemeente Albrandswaard heeft de afwikkeling van belastingzaken ondergebracht bij SVHW (Samenwerking Vastgoedinformatie, Heffing en Waardebepaling). Inwoners van Albrandswaard kunnen al hun gemeentelijke belastingzaken regelen via het digitaal Belastingloket van SVHW op internet.

  Via het Belastingloket krijgt u antwoorden op vragen over uw belastingaanslag. Verder kunt u taxatieverslagen inzien, bezwaar indienen, een verzoek om vermindering doen, kwijtschelding aanvragen en een automatische incasso afgeven.

  Let op! Het is mogelijk om uw digitale gemeentelijke belastingaanslag digitaal te ontvangen, te betalen en te bewaren. Dat betekent nog meer betaalgemak. Meer informatie hierover vindt u in het Belastingloket.

  Wat u moet betalen is afhankelijk van de volgende criteria:

  1. Waarde van de onroerende zaak

  SVHW taxeert namens de gemeente uw woning(en) en/of onroerende zaken elk jaar. De getaxeerde waarde geldt als uitgangspunt voor de berekening van de verschuldigde belastingen. Dit wordt de WOZ-waarde genoemd.

  2. Gemeentelijke tarieven

  De gemeente bepaalt zelf de tarieven voor de onroerendezaakbelasting. Het tarief van de onroerendezaakbelasting wordt berekend naar een percentage van de WOZ-waarde. Het percentage wordt jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld. De tarieven variƫren per gemeente. Het is dus goed mogelijk dat bekenden in een andere gemeente meer of minder belasting betalen terwijl de waarde van hun pand even hoog is als de waarde van uw pand.

  Uitzondering heffing OZB
  Niet over alle onroerende zaken wordt OZB geheven. Over onder andere, openbare wegen, kerken en landbouwgrond hoeft geen OZB te worden betaald.

  • Jaarlijks krijgt u een aanslag van SVHW met daarin de door u te betalen onroerende zaakbelasting. Hierin staat de getaxeerde waarde van uw pand vermeld.
  • SVHW gaat uit van de situatie van 1 januari van het betreffende jaar. Als u 2 januari verhuist, moet u toch de belasting voor het gehele jaar betalen.
  • Bent u het niet eens met de opgelegde onroerende zaakbelasting dan kunt u hiertegen bij SVHW bezwaar maken.
  • Binnen zes weken na dagtekening van de aanslag moet uw bezwaar zijn ingediend bij de gemeente.

 • Extra informatie

  U moet ook OZB betalen voor een onroerende zaak die u (nog) laat bouwen. Ook voor woonarken en woonwagens moet u soms OZB betalen. Voor bepaalde onroerende zaken hoeft u geen OZB te betalen, bijvoorbeeld voor kerken.

  Hoogte te betalen OZB

  De gemeente berekent elk jaar de waarde van woningen en andere onroerende zaken. Dit heet de WOZ-waarde. De gemeente gebruikt deze waarde om te bepalen hoeveel OZB u moet betalen.

 • Tips

  Hoe worden 'incourante niet-woningen' en 'agrarische objecten' gewaardeerd?

  Deze worden gewaardeerd op basis van de TIOX. Dat is het centrale rekenmodel voor het toepassen van de landelijke taxatiewijzers. Voor de aanslagen van 2013 is deze waardering voor het eerst toegepast. Mocht de waardering sterk afwijken van eerdere waarderingen, dan kunt u bij het SVHW bezwaar maken.