Burgerinitiatief

 • Wat is het?

  Verzoek / voorstel indienen

  Wilt u een oplossing voor een probleem of heeft u een goed idee voor de gemeente? Dien een burgerinitiatief in. Het burgerinitiatief is bedoeld om inwoners de kans te geven zelf een voorstel aan de gemeenteraad te doen. Hiermee zou u zelf zaken voor elkaar kunnen krijgen.

 • Hoe werkt het?

  Vóór de indiening kunt u het beste overleg plegen met een medewerker van de griffie. Die kan u volledig informeren over de voorwaarden waaronder een initiatiefvoorstel kan worden ingediend. Na dit gesprek kunt u besluiten het voorstel niet in te dienen, het aan te vullen zodat het wel aan de voorwaarden voldoet of direct in te dienen als het wel aan de voorwaarden voldoet.

 • Wat moet ik doen?

  Regels

  De belangrijkste regels zijn:

  • u moet minimaal 16 jaar oud zijn;
  • nog 25 andere personen moeten uw voorstel ondertekenen (zie bij Formulieren/Documentatie);
  • u moet uw voorstel goed beschrijven en onderbouwen, zo mogelijk ook financieel.

  Als u overweegt een burgerinitiatief in te dienen dan kunt u contact opnemen met een medewerker van de griffie van de gemeenteraad. U wordt dan geïnformeerd over de procedure en kunt begeleiding krijgen bij het indienen van het voorstel.

  Voorwaarden

  Een burgerinitiatief gaat niet over:

  • de uitvoering van besluiten van hogere bestuursorganen waaromtrent de gemeenteraad geen beleidsvrijheid heeft;
  • gemeentelijke procedures;
  • de gemeentelijke organisatie;
  • vaststelling en wijziging van de gemeentebegroting;
  • gemeentelijke tarieven;
  • geldelijke voorzieningen voor ambtsdragers, gewezen ambtsdragers dan wel hun nagelaten betrekkingen of hun rechthebbenden;
  • handelingen en gedragingen van leden van het college, raadsleden of ambtenaren waartegen een klacht kan worden ingediend op grond van de Algemene wet bestuursrecht of een door de raad of het college vastgestelde klachtenregeling;
  • benoemingen of functioneren van personen;
  • onderwerpen waartegen een bezwaar- of beroepsprocedure openstaat of heeft open gestaan;
  • voorstellen die de afgelopen twee jaar al eerder door de gemeenteraad zijn behandeld en waarin zich geen nieuwe feiten hebben voorgedaan.
 • Hoe lang duurt het?

  U ontvangt uiterlijk binnen 14 werkdagen na indiening een ontvangstbevestiging van de raadsgriffier met de datum waarop uw voorstel in de gemeenteraad behandeld wordt.

  Afhankelijk van het onderwerp kan de periode waarin het gewenste resultaat wordt bereikt in tijd verschillen.

 • Formulieren / Afspraak

  Online regelen

  De snelste manier om uw voorstel in te dienen is online. Het voordeel is dat u ieder moment dat het u uitkomt de melding kunt doen.

  Burgerinitiatief indienen

  Te downloaden en handmatig in te vullen of te raadplegen PDF-bestanden:

  Ondersteuningsverklaring Burgerinitiatief

  Verordening Burgerinitiatief