Bedrijf aan huis

 • Wat moet ik doen?

  Veel mensen die een eigen bedrijf willen beginnen, willen dit bedrijf in het eigen woonhuis vestigen. Het gaat hierbij zowel om vrije beroepen als om andere vormen van beroepsuitoefening.

  Er is geen omgevingsvergunning/ toestemming nodig voor beroepen die aan huis worden uitgeoefend als er aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • de woonfunctie moet gehandhaafd blijven, waarbij geldt dat de brutovloeroppervlakte niet meer mag bedragen dan 35% van de woning met een maximum van 50 m²;
  • er mag geen afbreuk worden gedaan aan het woon- en leefmilieu in de omgeving;
  • er mag in de omgeving geen onevenredige toename van de verkeersbelasting optreden;
  • er moet worden voorzien in voldoende parkeerruimte op eigen terrein;
  • de beroepsmatige activiteiten mogen alleen worden uitgevoerd door degene die op het perceel woonachtig is. Personeel is dus niet toegestaan;
  • er mogen geen horeca- en detailhandelsactiviteiten plaatsvinden met uitzondering van een beperkte kleinschalige verkoop ondergeschikt aan de activiteiten, bijvoorbeeld een kapper die shampoo verkoopt.

  Voor een bedrijf aan huis geldt dat er een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd voor de activiteit ‘strijdig gebruik met het bestemmingsplan’. Dit kan via www.omgevingsloket.nl. Daarnaast moet er worden voldaan aan bovengenoemde voorwaarden.