Wat doet de gemeenteraad?

De gemeenteraad is als vertegenwoordiger van de inwoners van de gemeente Albrandswaard het hoogste orgaan van de gemeente. De raad heeft drie hoofdtaken.

1. Volksvertegenwoordiging

De raad vertegenwoordigt de bewoners van de gemeente Albrandswaard. Om de bewoners goed te kunnen vertegenwoordigen hebben de raadsleden contact met bewoners, bedrijven en instellingen. Ook worden bewoners actief uitgenodigd om hun mening te laten horen en zelf met initiatieven te komen. Zo kunnen de raadsleden alle belangen goed afwegen bij het nemen van besluiten.

2. Bepalen hoofdlijnen beleid

De gemeenteraad bepaalt de hoofdlijnen van het gemeentelijk beleid. Dit heet ook wel de kaderstellende rol van de raad. De raad beslist tijdens de raadsvergaderingen over allerlei onderwerpen die voor de inwoners van de gemeente van belang zijn. Plannen kunnen alleen doorgaan als een meerderheid van de raad het ermee eens is. Ook stelt de raad de gemeentebegroting vast. De meeste plannen worden voorbereid door het college van burgemeester en wethouders. Daarnaast hebben raadsleden het recht van initiatief. Dit betekent dat ieder raadslid zelf voorstellen mag indienen, waar de raad vervolgens over stemt.

3. Controleren dagelijks bestuur

De gemeenteraad controleert of burgemeester en wethouders het beleid goed uitvoeren en hun dagelijkse bestuurstaken goed vervullen. 

Nevenfuncties en declaraties

In het raadsinformatiesysteem vindt u de nevenfuncties van raadsleden.

Wilt u weten waar de fracties geld aan besteden dat ze van de gemeente krijgen om als fractie goed te kunnen functioneren? Ieder jaar leggen fracties hierover verantwoording af. Bekijk het overzicht met de declaraties.

Klachtenregeling

U kunt een klacht indienen over de manier waarop de gemeenteraad, een lid van de gemeenteraad, de griffier of een griffiemedewerker zich tegenover u heeft gedragen. Hiervoor is een klachtenregeling vastgesteld. Een klacht kunt u mondeling of schriftelijk (per brief of e-mail) indienen bij de gemeenteraad:

  • mondeling: via de griffier, telefoonnummer (010) 506 11 72
  • schriftelijk: postbus 1000, 3160 GA Rhoon
  • per e-mail: via de griffier, griffie@albrandswaard.nl

In de klachtenregeling wordt verwezen naar de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Nationale ombudsman. De gemeente Albrandswaard is echter aangesloten bij de gemeentelijke ombudsman. De gemeentelijke ombudsman is te bereiken op telefoonnummer (010) 411 16 00 (op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur) of via e-mail info@ombudsmanrotterdam.nl. De ombudsman houdt één keer per maand inloopspreekuur in het Het Koetshuis aan de Rijsdijk in Rhoon. Hier kunt u zonder afspraak advies vragen over uw klacht. Kijk voor data van de inloopspreekuren en meer informatie op de website van de gemeentelijke ombudsman.