Rekenkamercommissie

In de Gemeentewet is vastgesteld dat iedere gemeente moet beschikken over een rekenkamerfunctie. De gemeente Albrandswaard heeft gekozen voor een rekenkamercommissie. Deze functioneert geheel autonoom en adviseert de gemeenteraad naar aanleiding van de door haar ingestelde onderzoeken. De rekenkamercommissie richt zich in haar onderzoeken op:

 • de doeltreffendheid en doelmatigheid van het gemeentelijk beleid;
 • de doeltreffendheid en doelmatigheid van het beheer van de gemeentelijke organisatie;
 • de controle op het rechtmatig beheer en de financiĆ«le verantwoording.

Zij bepaalt zelfstandig en geheel onafhankelijk welke onderwerpen zij onderzoekt. Bij het bepalen van het onderwerp zijn de volgende richtlijnen van kracht:

 • de aanwezigheid van een risico voor de doelmatigheid, de doeltreffendheid en/of de rechtmatigheid;
 • de maatschappelijke relevantie;
 • de kwaliteit van de informatievoorziening aan de raad; het financiĆ«le, organisatorische of bestuurlijke belang. 

Daarnaast kunnen de raad en burgers een verzoek doen om een onderwerp te laten onderzoeken. Dit verzoek moet in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • het onderwerp moet te maken hebben met een activiteit van de gemeente;
 • het mag niet gaan over alleen eigen belang en u moet voor uw verzoek een duidelijke motivatie hebben.

De resultaten van de onderzoeken zijn openbaar. U kunt de rapporten van de Rekenkamercommissie downloaden via het raadsinformatiesysteem.

Samenstelling Rekenkamercommissie

 • dhr. drs. J. Verheij (voorzitter)
 • dhr. G. Gijzendorffen (secretaris)
 • dhr. mr. N. van Eck
 • dhr. drs. A.L.C. Leijs
 • mw. M.J. Ravesteyn-Kramer

Contact

Rekenkamercommissie Albrandswaard
Postadres: Postbus 1000, 3160 GA Rhoon
E-mail: griffie@albrandswaard.nl