WWZ beraad

Het Wonen, Welzijn en Zorg beraad (WWZ beraad) geeft het college van burgemeester en wethouders enerzijds advies over het gemeentelijk beleid op de terreinen wonen, welzijn en zorg en de uitvoering van het beleid. Anderzijds heeft het WWZ beraad tot taak knelpunten en nieuwe kansen op de genoemde terreinen te signaleren en wordt getracht beleid van gemeente en deelnemers op elkaar af te stemmen.
 
In het WWZ beraad zijn alle professionele aanbieders, die in Albrandswaard op één of meerdere onderdelen van het terreinen wonen, welzijn en zorg werkzaam zijn, vertegenwoordigd.

Contactgegevens

Dhr. C. van der Kaaden, voorzitter
E-mail      wwzberaad@argoszorggroep.nl