Maatschappelijke Adviesraad Albrandswaard

De adviesraad wordt actief betrokken door het college van B&W omtrent voorgenomen beleid, verordeningen en regelingen die te maken hebben met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), jeugdzorg, passend onderwijs en werk en inkomen (Participatiewet). De adviesraad geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies over de lokale gevolgen van nieuw beleid op de burgers in Albrandswaard. Het gaat over huishoudelijke hulp, vervoer, thuiszorg, begeleiding van mensen die het op eigen kracht niet volledig redden, participatie in brede zin, bijstand, armoede en minima, sociale cohesie in de wijken, vrijwilligerswerk, enz. De adviesraad streeft ernaar om op een open manier in contact te blijven met de doelgroepen van gemeentelijk beleid zoals gehandicapten, ouderen, ouders en jeugd. Graag ontvangen we signalen van burgers die menen dat de praktijk afwijkt van wat op beleidsniveau is afgesproken. 

Contactgegevens

De heer P. van Verseveld (voorzitter)
Telefoon: 06-38551348
E-mail: piet@vanverseveld.eu
Website: www.maatschappelijke-adviesraad.nl