Commissie voor de bezwaarschriften

De Commissie voor de bezwaarschriften adviseert de gemeente over de te nemen beslissing op uw bezwaar. De commissie bestaat uit leden die niet bij de gemeente werken. Zij zijn niet betrokken geweest bij de beslissing waartegen u bezwaar heeft gemaakt. Een secretaris ondersteunt deze commissie. Contact met de commissie verloopt via de secretaris.

Behandeling van uw bezwaar

Voldoet uw bezwaar aan de wettelijke eisen? Dan behandelt de commissie uw bezwaar. De gemeente zorgt dat het bezwaardossier bij u en de commissie terecht komt. Ook kan de gemeente al een reactie geven op uw bezwaar. U en de commissie ontvangen deze reactie. U ontvangt van alle stukken een kopie. Alle betrokkenen hebben dan dezelfde stukken. Tot 10 dagen voor de hoorzitting kunt u stukken insturen. De gemeente stuurt die dan naar de commissie en eventueel de andere partij.

Wanneer het bezwaar niet voldoet aan de wettelijke eisen

De gemeente behandelt uw bezwaar alleen als het voldoet aan de wettelijke eisen. Voldoet uw bezwaar hier niet aan? Dan hoort u van de gemeente:

 • waarom de gemeente het niet behandelt;
 • of u dat nog kunt herstellen;
 • hoe snel u dat moet doen;
 • wat de gevolgen zijn als u niet op tijd reageert.

Hoorzitting

Het kan zijn dat u een uitnodiging krijgt voor een hoorzitting bij de commissie. U ontvangt dan de uitnodiging twee weken voor de hoorzitting. Tijdens de hoorzitting krijgt u gelegenheid om te vertellen waarom u bezwaar heeft gemaakt. Ook kan de commissie u vragen stellen. Er is ook iemand van de gemeente aanwezig om de beslissing toe te lichten en vragen van de commissie te beantwoorden. De hoorzitting duurt ongeveer 20 minuten en is openbaar. Behalve als de commissie van tevoren aangeeft dat dat niet het geval is. Hoorzittingen op het gebied van sociale zaken zijn bijvoorbeeld nooit openbaar. De commissie hoort niet telefonisch.

Niet verplicht

U bent niet verplicht te komen of een toelichting te geven, maar vaak is het wel nuttig. Ook anderen kunnen voor de hoorzitting worden uitgenodigd. Dat gebeurt bijvoorbeeld als u het niet eens bent met een verleende vergunning. De commissie nodigt dan ook degene uit die de vergunning heeft gekregen. Van de hoorzitting wordt een verslag gemaakt. Verhuist u tijdens de behandeling van uw bezwaar? Geef dat dan door aan onze administratie.

Dag en tijd

De commissie komt elke 2 weken op dinsdagmiddag vanaf 16.20 (sociale zaken) en dinsdagavond vanaf 19.20 uur (overige zaken) bij elkaar. Deze vergadering wordt aangekondigd op de gemeentepagina en via het twitteraccount van de gemeente @ALBRANDSWAARDzh.

Beraadslaging en advies

Na de hoorzitting overlegt de commissie over uw bezwaar en maakt haar advies. De commissie kan de gemeente adviseren u gelijk of geen gelijk te geven. Krijgt u gelijk? Dan is uw bezwaar gegrond. Krijgt u geen gelijk? Dan is uw bezwaar ongegrond. Als de commissie vindt dat er niet genoeg informatie beschikbaar is, kan zij een nader onderzoek instellen en pas daarna haar advies uitbrengen. De commissie stuurt het advies naar de gemeente. De gemeente beslist hierna of ze dit advies overneemt. De gemeente kan afwijken van het advies van de commissie.

Samenstelling

De commissie bestaat uit:

Voorzitter

 • de heer mr. R. (Raymond) Kurvink

Plaatsvervangend voorzitter

 • de heer J. (John) Hamoen

Leden

 • mevrouw mr. A.C.M.J. (Anne) Halbertsma-Wallemacq
 • de heer mr. J.G.H. (Joost) Hartwijk
 • de heer mr. B.V. (Benjamin) Hendriks
 • mevrouw mr. A.M. (Alexandra) Leenders
 • mevrouw mr. E.M. (Esther) Ouwehand
 • de heer mr. J.M.N. (John) Packbier
 • mevrouw J.A. (Ineke) Robart-Peters
 • de heer S. (Sander) Schreur
 • de heer mr. I. (Ibrahim) Yaman

Ambtelijk secretaris

 • mevrouw mr. V. (Vijanti) Kanhai
 • mevrouw mr. drs. L. (Linda) van der Pols
 • de heer mr. J.C. (Jelle) Vervorst

Secretariaat

 • Mevrouw I. (Ida) Tasma
 • Mevrouw A. (Angela) Pijpers