Wijzigingsplannen ‘Polderzicht Noord’ en ‘Polderzicht Zuid’

Dit item is verlopen op 13-10-2017.

Burgemeester en wethouders van Albrandswaard maken ingevolge de Wet op de ruimtelijke ordening bekend dat ter inzage ligt het besluit tot vaststellen van de wijzigingsplannen ‘Polderzicht Noord’ en ‘Polderzicht Zuid’. Het wijzigingsplan ‘Polderzicht Noord’ maakt de bouw van maximaal 4 woningen aan de Albrandswaardseweg tussen 107 en 109 mogelijk, waar voorheen een kassencomplex was gevestigd. Het wijzigingsplan ‘Polderzicht Zuid’ maakt de bouw van 2 woningen aan de Albrandswaardseweg tussen 106 en 120 in Poortugaal mogelijk. Het plan gaat uit van directe bestemmingen. Ten opzichte van het ontwerp is het plan ongewijzigd vastgesteld.

Plan

Bouw van respectievelijk maximaal 4 en 2 woningen.

Hogere grenswaarden

Aangezien de geluidbelasting op de te realiseren woningen hoger is dan de voorkeurswaarden voor geluid is een besluit hogere grenswaarden (HGW) genomen op 13 juni 2017. Het vastgestelde besluit HGW ligt gelijktijdig met het vastgestelde wijzigingsplan ter inzage.

Inzage

Van vrijdag 1 september 2017 tot en met donderdag 12 oktober 2017.

  • op deze website;
  • website www.ruimtelijkeplannen.nl, planidentificatie nummer: NL.IMRO.0613.WPPolderzichtN-VST1 en NL.IMRO.0613.WPPolderzichtZ-VST1.

Beroep

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit gedurende de zes weken termijn van terinzagelegging een schriftelijk, gemotiveerd, beroepschrift indienen. Stuur uw schriftelijk gemotiveerd beroep, als ook een voorlopige voorziening, aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Bij de indiening van een beroep en verzoek om voorlopige voorziening moet griffierecht worden betaald.