Wijzigingsplan De Hooghe Heerlyckheid Rhoon

Dit item is verlopen op 09-06-2017.

Burgemeester en wethouders van Albrandswaard maken ingevolge de Wet op de ruimtelijke ordening bekend dat ter inzage ligt het besluit tot vaststellen van het wijzigingsplan ‘De Hooghe Heerlyckheid Rhoon’. Het wijzigingsplan maakt de bouw van commerciële ruimten in de plint en de bouw van 31 appartementen aan de Dorpsdijk / Rijsdijk mogelijk, waar voorheen de Rabobank, winkels en woningen waren gevestigd. Het plan gaat uit van directe bestemmingen. Ten opzichte van het ontwerp is het plan gewijzigd vastgesteld op het onderdeel dat geen horeca wordt toegestaan. Aangezien de geluidbelasting op de te realiseren woningen hoger is dan de voorkeurswaarden voor geluid is ook een besluit hogere grenswaarden genomen op 18 april 2017. Het vastgestelde besluit hogere waarde ligt gelijktijdig met het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage.

Plan

Bouw van 31 appartementen en commerciële ruimten.

Kosten verzekerd

Er is een overeenkomst gesloten waarmee de economische uitvoerbaarheid voldoende is verzekerd.

Inzage

  • Van vrijdag 28 april 2017 tot en met donderdag 8 juni 2017.
  • Op deze pagina.
  • Website www.ruimtelijkeplannen.nl, planidentificatie nummer: NL.IMRO.0613.DHHRhoon-VST1.

Beroep

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit gedurende de zes weken termijn van terinzagelegging een schriftelijk, gemotiveerd, beroepschrift indienen. Stuur uw schriftelijk gemotiveerd beroep, als ook een voorlopige voorziening, aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Bij de indiening van een beroep en verzoek om voorlopige voorziening moet griffierecht worden betaald.