Ontwerpbestemmingsplan Carnisse Grienden

Dit item is verlopen op 04-08-2017.

Burgemeester en wethouders van Albrandswaard maken als gevolg van de Wet op de ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpwijzigingsplan ‘Grienden’ ter inzage ligt. De huidige bestemmingsplanregeling (1976) is verouderd. Daarnaast is het een wettelijke eis om een digitaal uitwisselbare planregeling vast te stellen.

De bestaande natuurbestemming ter bescherming, voortzetting en behoud van de griendcultuur wordt in het nieuwe bestemmingsplan gehandhaafd. Er is wel een aantal aanpassingen. Zo kunnen als gevolg van de conclusies van het saneringsplan Rhoonse Stort op de te saneren locatie geen bomen meer geplant worden om risico’s in de toekomst te voorkomen. Verder worden de gronden van de Golfbaan Rhoon in dit plan buiten beschouwing gelaten; deze zijn al met een actuele planologie opgenomen in het bestemmingsplan ‘Buijtenland van Rhoon’ (2013).

Plan

  • Natuur waardevol gebied;
  • Toelichting Regels en Planverbeelding (plankaart).

Inzage

Van vrijdag 23 juni 2017 tot en met donderdag 3 augustus 2017 op de website www.ruimtelijkeplannen.nl, planidentificatie nummer: NL.IMRO.0613.BPGrienden-ONT1.

Zienswijze

Schriftelijk: binnen de genoemde (inzage)termijn van zes weken. Stuur uw reactie aan: de raad van de gemeente Albrandswaard, Postbus 1000, 3160 GA Rhoon.