Hogere waarde Wet geluidhinder wijzigingsplan De Hooghe Heerlyckheid Rhoon

Dit item is verlopen op 09-06-2017.

Burgemeester en wethouders van Albrandswaard maken bekend het besluit tot vaststellen van de ontheffing van de in de Wet geluidhinder genoemde voorkeursgrenswaarde voor de nieuwe woningen van het ‘wijzigingsplan De Hooghe Heerlyckheid Rhoon’. Het betreft een ontheffing voor wegverkeerslawaai vanwege het verkeer op de Dorpsdijk en Rijsdijk en voor industrielawaai vanwege de activiteiten op het industrieterrein ‘Waal-/Eemhaven’. Omdat het treffen van geluidsmaatregelen om de geluidsbelasting te reduceren niet reëel is, is het noodzakelijk om hogere waarden vast te stellen.

Inzage

  • Van vrijdag 28 april 2017 tot en met donderdag 8 juni 2017.
  • Op deze pagina.

Beroep

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit gedurende de zes weken termijn van terinzagelegging een schriftelijk, gemotiveerd, beroepschrift indienen. Stuur uw schriftelijk gemotiveerd beroep, als ook een voorlopige voorziening, aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Bij de indiening van een beroep en verzoek om voorlopige voorziening moet griffierecht worden betaald.