Bouwplan Kruisdijk 10 Poortugaal

Dit item is verlopen op 01-09-2017.

Burgemeester en wethouders van Albrandswaard maken gelet op de Wet op de ruimtelijke ordening bekend dat ter inzage ligt het vaststellingsbesluit van de omgevingsvergunning ‘Kruisdijk 10’, bestaande uit:  ruimtelijke onderbouwing,  plankaart, toelichting, bouwplan en verklaring van geen bedenking.  Het gaat om het bouwen van twee loodsen en het plaatsen van een hekwerk met schuifpoort ten gunste van het garagebedrijf Th Bos.

Plan

Bouw van twee loodsen en het plaatsen van een hekwerk met schuifpoort

Kosten verzekerd

Er is een overeenkomst gesloten waarmee de economische uitvoerbaarheid voldoende is verzekerd.

Inzage

Van vrijdag 21 juli 2017 tot en met donderdag 31 augustus 2017:

  • op deze pagina;
  • website www.ruimtelijkeplannen.nl, planidentificatie nummer: NL.IMRO.0613.Kruisdijk10-VST1.

Beroep

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit gedurende de zes weken termijn van terinzagelegging een schriftelijk, gemotiveerd, beroepschrift indienen. Stuur uw schriftelijk gemotiveerd beroep, als ook een voorlopige voorziening, aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Bij de indiening van een beroep en verzoek om voorlopige voorziening moet griffierecht worden betaald.