Bestemmingsplan ‘Grienden’

Dit item is verlopen op 19-01-2018.

Burgemeester en wethouders van Albrandswaard maken ingevolge de Wet op de ruimtelijke ordening bekend dat  ter inzage ligt het besluit van 20 november 2017 van de raad van de gemeente Albrandswaard tot het vaststellen van het bestemmingsplan ‘Grienden’. Het plan gaat uit van een uitgewerkte bestemmingsregeling dat zich met name kenmerkt door een natuurbestemming ter bescherming voortzetting en behoud van de griendcultuur. Op de saneringslocatie Rhoonse stort zullen geen bomen (terug)geplant  worden, wel zal op het stort een open graslandvegetatie, wandel- en fietspad worden aangelegd.  Ten opzichte van het ontwerp is het plan ongewijzigd vastgesteld.

Plan

  • Natuur waardevol gebied.
  • Toelichting Regels en Planverbeelding (plankaart).

Inzage

  • Van vrijdag 8 december 2017 tot en met donderdag 18 januari 2018 voor een periode van 6 weken.
  • Website www.albrandswaard.nl, op deze pagina.
  • Website www.ruimtelijkeplannen.nl, planidentificatie nummer: NL.IMRO.0613.BPGrienden-VST1.

Beroep

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit gedurende de zes weken termijn van terinzagelegging een schriftelijk, gemotiveerd, beroepschrift indienen. Stuur uw schriftelijk gemotiveerd beroep, als ook een voorlopige voorziening, aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Bij de indiening van een beroep en verzoek om voorlopige voorziening moet griffierecht worden betaald.