(Sociale) woningbouw fase 2

In de komende vijf jaar wil de gemeente Albrandswaard de woningvoorraad uitbreiden. Als eerste stap daarvoor is in 2016 een lijst gemaakt met een aantal zoeklocaties. Voor deze locaties is onderzocht of de bouw van woningen op die plekken mogelijk is. Op basis van de voorlopige onderzoeksresultaten bleken vier locaties geschikt voor een ontwikkeling die kan worden gestart binnen de periode tot 2020: Omloopseweg, Mariput (Kruisdijk), Poortugaal-West en Essendael. Omwonenden van deze vier plekken zijn via dialooggroepen betrokken geweest bij de onderzoeken. De onderzoeksresultaten zijn in januari van dit jaar aan de gemeenteraad voorgelegd.

Raadsbesluit

De gemeenteraad heeft op 30 januari 2017 het volgende besloten:

Voorkeurslocaties

Het college heeft de opdracht gekregen om de locaties Omloopseweg, Mariput (Kruisdijk), Poortugaal- West en Essendael verder uit te werken voor woningbouw en daarbij de Woonvisie als leidraad te nemen. Het college gaat daarbij uit van de aanvullende kaders op basis van de adviezen van de dialooggroepen:

  • Voor de locatie Poortugaal-West wordt het zoekgebied verkleind tot het gebied aansluitend aan de Schutskooiwijk en wordt het stedenbouwkundig plan gezamenlijk met de woningbouwvereniging uitgewerkt tot een samenhangend plan voor de hele Schutskooiwijk.
  • Voor de locatie Mariput gaat het college uit van het stedenbouwkundig kader zoals voorgesteld door de dialooggroep (variant B).
  • Voor de locatie Essendael wordt het advies van de dialooggroep om de uiterste westpunt van Essendael bij het zoekgebied te betrekken, overgenomen.

Overige locaties

De locaties Portlandse Hoek, Basita, De Meijlle en Sonnenheerdt worden aangehouden als mogelijk later ontwikkelbaar voor woningbouw. Een andere optie is het waar mogelijk al eerder te ontwikkelen als winstlocatie om de totale kosten te dekken die gemoeid zijn met de bouw van de woningen.

Het college heeft daarnaast de opdracht gekregen om te onderzoeken of er toch nog andere kansrijke locaties zijn die zijn geschikt voor sociale woningbouw.

Sportcomplex

Het college heeft tevens de opdracht gekregen een alternatievenstudie uit te werken voor de realisatie van een sportcomplex, als gevolg van verdere uitwerking van zoeklocatie de Omloop. Op basis van deze studie wil de raad een voorstel ontvangen voor een concrete ontwikkellocatie voor de realisatie van een sportcomplex.

Participatie

In fase 1 van het woningbouwtraject zijn (direct) omwonenden zoveel mogelijk betrokken bij het onderzoek. Ook voor fase 2 is er een rol weggelegd voor omwonenden/inwoners.

Waarom woningbouw?

Het is prettig wonen in Albrandswaard. Veel Albrandswaarders willen hier blijven wonen, bijvoorbeeld als starter maar ook als oudere. Om aan die vraag tegemoet te komen is er echter een te beperkt aantal woningen beschikbaar. Daarnaast heeft de gemeente ook een wettelijk opgelegde taakstelling voor de huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsvergunning (vergunninghouders). De vraag naar geschikte huisvesting neemt hierdoor nog meer toe.

Nu de gemeenteraad een besluit heeft genomen over de woningbouw, worden de vier kansrijke locaties verder uitgewerkt. En omdat wij graag woningen willen bouwen die nodig zijn, gaan we de komende periode ook gebruiken om in kaart te brengen wat de wensen en behoeften zijn. Zijn dat woningen voor ouderen? Starterswoningen of juist duurdere appartementen?

Meer informatie

Bekijk de stukken van de raadsvergadering van 20 juni 2016.

Bekijk de stukken van de raadsvergadering van 30 januari 2017.